BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsą asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš jų slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Nuostatai

                                                PATVIRTINTA

                                                Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

                                                Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

                                                2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-368

                                                (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

                                                departamento prie Vidaus reikalų

                                                ministerijos direktoriaus

                                                2017 m. gruodžio 1 d.

                                                įsakymo Nr. 1- 433 redakcija)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Gaisrinių tyrimų centras (toliau – Centras) yra Departamentui pavaldi ir atskaitinga įstaiga, kurios paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti gaisrų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją naudojant specialiąsias žinias.

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.

3. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, blanką, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir kitą simboliką.

4. Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Departamentas, kuris koordinuoja ir kontroliuoja Centro veiklą, tvirtina ir keičia šiuos nuostatus, priima sprendimus dėl jo reorganizavimo, likvidavimo, buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymų ir teisės aktų jo kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Centras yra biudžetinė vidaus reikalų įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6. Gaisrinių tyrimų centras  įstatymų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja jam patikėjimo  ar panaudos teise perduotu, išsinuomotu, įgytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir kitų šaltinių nematerialiuoju ir ilgalaikiu bei trumpalaikiu materialiuoju turtu.

7. Centro buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pasirašyta sutartimi, centralizuotai tvarko Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

8. Centro buveinės adresas: Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius. Centro administracijos padalinių adresas: Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių seniūnija, Vilniaus rajonas.

9. Centro vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Centro interneto tinklalapyje (www.gtc.lrv.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

 

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

10. Centro veiklos tikslas – atlikti ekspertizes, ekspertinius tyrimus, medžiagų ir gaminių gaisrinius bandymus ir tyrimus bei atitikties įvertinimą.

11. Siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, Centras:

11.1. atlieka teismo ekspertizės įstaigos ir atitikties įvertinimo įstaigos funkcijas;

11.2. vykdo gaisrinės įrangos ir statybos produktų atitikties įvertinimą;

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ekspertizes ir ekspertinius tyrimus;

11.4. atlieka produktų degumo ir atsparumo ugniai bandymus taikydamas tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus;

11.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja tiriant gaisrus ir jų kilimo priežastis;

11.6. rengia teismo ekspertus pagal specialiąsias teismo ekspertų rengimo programas ir teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais;

11.7. sudaro ir techniškai aptarnauja teismo ekspertų kvalifikacinę komisiją;

11.8. vykdo mokslo tiriamąją ir metodinę veiklą taikomųjų bei ekspertinių tyrimų srityse;

11.9. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

11.10. pagal kompetenciją dalyvauja plėtojant gaisrinės saugos nacionalinę standartizaciją;

11.11. organizuoja ir atlieka taikomuosius bei mokslinius tyrimus specialiųjų žinių panaudojimo srityje, kuria naujas ekspertizių ir ekspertinių tyrimų rūšis, vykdo kitą mokslo tiriamąją veiklą;

11.12. teikia teorinę, metodinę ir praktinę pagalbą valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, kitoms teisėsaugos institucijoms ir įstaigoms teismo ekspertizės, ekspertinių tyrimų techninių priemonių panaudojimo ir specialių žinių taikymo klausimais;

11.13. rengia, aprobuoja ir, esant būtinybei, publikuoja gaisrinių bandymų ir ekspertinio tyrimo metodikas;

11.14. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis šalies, regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir kitomis institucijomis, dalyvauja jų veikloje;

11.15. kaupia, tvarko ir analizuoja informaciją, susijusią su Centro veikla;

11.16. nustatyta tvarka priima ir nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir teikia jiems informaciją;

11.17. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS

 

12. Centras, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

12.1. teikti Departamento direktoriui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Centro veikla;

12.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją, kurios reikia Centro veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

12.3. nustatyti ir apibrėžti gaisrinių bandymų ir tyrimų, atitikties įvertinimo, ekspertizių ir ekspertinių tyrimų uždavinius, taip pat jų atlikimo procedūras;

12.4. teisės aktų nustatyta tvarka naudoti teismo ekspertų darbo rezultatus;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka gauti gaisriniams bandymams ir tyrimams, ekspertizėms, ekspertiniams tyrimams ir atitikties įvertinimui reikalingus produkcijos pavyzdžius, katalogus, techninę dokumentaciją, dokumentus ir kitą informaciją;

12.6. Centro informacinėse sistemose kaupti ir tvarkyti informaciją, susijusią su Centro funkcijomis ir uždaviniais;

12.7. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus (susitarusi su jų vadovais) sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes Centro kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

12.8. dalyvauti regioniniuose ir tarptautiniuose gaisrinių bandymų ir ekspertinių tyrimų projektuose;

12.9. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

12.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikti juridiniams ir fiziniams asmenims mokamas paslaugas ir už tai gauti lėšų;

12.11. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti sutartį dėl buhalterinės apskaitos centralizuoto tvarkymo;

12.12. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

12.13. Centras turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Centro veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu Departamento metiniu veiklos planu ir Departamento direktoriaus patvirtintu Centro metiniu veiklos planu.

14. Centras rengia ir teikia Departamentui nustatytos formos ataskaitas ir suvestines, susijusias su nustatytų veiklos tikslų, priemonių ir funkcijų vykdymu, finansinių ir kitų išteklių panaudojimu, ir kitą Departamento metiniam veiklos planui rengti reikalingą informaciją.

15. Centro veiklą reglamentuoja šie Nuostatai, Centro darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, Centro padalinių nuostatai, Centro padalinių Kokybės vadovai, darbuotojų pareigybių aprašymai ir kiti vidaus dokumentai.

16. Centrui vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.

17.  Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento direktoriui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir Departamento direktoriaus pavaduotojams.

18. Laikinai nesant Centro direktoriaus jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš Centro struktūrinių padalinių vadovų.

19. Centro direktorius:

19.1. sprendžia Centro kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Centrui pavesto veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Centro veiklos organizavimą;

19.2. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Departamento direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

19.3. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą Centre;

19.4. teikia Departamentui siūlymus dėl investicinių planų sudarymo ir organizuoja investicijų projektų rengimą, teikia Departamentui ataskaitą apie priemonių, įtrauktų į Departamento metinį veiklos planą, už kurių vykdymą atsakingas Centras, vykdymą. Taip pat teikia Departamento direktoriui tvirtinti Centro metinio veiklos plano projektą ir teikia ataskaitą apie jo vykdymą;

19.5. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Centro veiklos gerinimo, teikia Departamento direktoriui tvirtinti Centro nuostatus, struktūrą ir Centro direktoriaus pareigybės aprašymą;

19.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo siunčiamuosius dokumentus, atsakymus į paklausimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

19.7. atsako už įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą;

19.8. tvirtina Centro darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, Centro struktūrinių padalinių nuostatus, Centro darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus vidaus dokumentus;

19.9. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Centro darbuotojus, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, juos skatina, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes ir įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

19.10. užtikrina darbo sąlygas Centro darbuotojams, jų funkcijoms atlikti;

19.11. formuoja ir vysto Centro mokslinį potencialą ir materialinę bazę;

19.12. tvirtina Centro metinius išlaidų planus, rengia Centro vykdomų programų sąmatų projektus, kuriuos teikia Departamento direktoriui tvirtinti, ir atsako už jų vykdymą;

19.13. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

19.14. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja skirtas lėšas pagal nustatytą paskirtį Centro programoms vykdyti ir veiklos tikslams įgyvendinti;

19.15. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo sutartis dėl buhalterinės apskaitos centralizuoto tvarkymo;

19.16. pagal kompetenciją sudaro sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

19.17. kontroliuoja Centro ekspertų atliekamų tyrimų eigą ir rezultatus, atitikties įvertinimo eigą ir rezultatus;

19.18. pagal Departamento direktoriaus patvirtintas Centre teikiamų mokamų paslaugų ir darbų kainų apskaičiavimo metodikas ir taisykles tvirtina darbų ir paslaugų atlikimo valandinius įkainius ir darbų kainas;

19.19. sudaro Centro nuolatines ir laikinąsias komisijas, tvirtina jų nuostatus ir sudėtį;

19.20. koordinuoja ir kontroliuoja Centro struktūrinių padalinių kokybės vadybos sistemos dokumentų atitiktį atitinkamų kokybės standartų reikalavimams;

19.21. organizuoja Centro ir jo struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su užsakovais, ministerijų, mokslinių tyrimų ir mokslo įstaigų vadovaujančiais darbuotojais, analogiškų užsienio įstaigų vadovais, viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

19.22. dalyvauja Departamento organizuojamuose metiniuose ataskaitiniuose pasitarimuose, kuriuose pristato Centro veiklos praėjusių kalendorinių metų ataskaitą, atstovauja Centrui arba įgalioja kitus Centro darbuotojus atstovauti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tarpžinybinėms darbo grupėms, tarptautinėms organizacijoms;

19.23. vykdo Departamento direktoriaus, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir jo pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis;

19.24. užtikrina Centro viešųjų ryšių įgyvendinimą, kontroliuoja asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą;

19.25. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

V SKYRIUS

CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Centro metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę vykdo Centro direktorius.

21. Centro valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą – Departamento Centralizuotas vidaus audito skyrius.

22. Centro finansų kontrolė vykdoma Centro direktoriaus patvirtintų Centro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Centras steigiamas, pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-21