BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsą asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš jų slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Bandymų notifikuotoji sritis

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-561 paskyrė Gaisrinių tyrimų centrą (toliau GTC) (iki 2022-01-01 vadinosi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras) vykdyti statybos produktų atitikties įvertinimą pagal Statybos produktų direktyvą (89/106/EEC). Europos Komisija suteikė GTC paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos identifikacinį numerį - 1796. GTC Produktų skyrius kaip notifikuotoji įstaiga veikia ir statybos produktų eksploatacines savybes vertina tik pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 3 sistemą, išsamiai apibrėžtą Statybos produktų reglamente (Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, priimtas 2011 m. kovo 9 d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-389 pakeitė 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. D1-561 ir nuo 2013 m. liepos 1 d. paskyrė GTC atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas. Detalią informaciją apie paskelbtą GTC pripažintos kompetencijos sritį rasite paskelbtųjų (notifikuotųjų) įstaigų tinklalapyje šiuo internetiniu adresu https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=310200

 

Paraiškos pateikimas, bandinių atrinkimas, priėmimas

Kai Gaisrinių tyrimų centro (toliau – GTC) Produktų tyrimų skyrius (toliau – PTS) atlieka bandymus gaminiams, kuriems eksploatacinių savybių vertinimas yra atliekamas paskelbtojoje (notifikuotoje) sertifikavimo įstaigoje (pvz. Statybos produktų sertifikavimo centre) pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 1 arba 1+ sistemą, išsamiai apibrėžtą Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, priimtame 2011 m. kovo 9 d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – Statybos produktų reglamentas), bandiniai gaunami su paskelbtosios įstaigos atitinkamos formos bandinių atrankos aktu ir Paraiška (forma KSD-038). Šiuo atveju GTC PTS neveikia kaip notifikuotoji įstaiga.

Jeigu eksploatacinių savybių vertinimas yra atliekamas pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 3 sistemą, išsamiai apibrėžtą Statybos produktų reglamente, gamintojas, norėdamas atlikti statybos gaminio degumo, atsparumo ugniai ar stogų ir (arba) stogų dangų atsparumo išoriniam ugnies poveikiui vertinimą, užpildo Eksploatacinių savybių vertinimo paraišką (forma NKSD-126), pats atrenka tipiškus produkcijai gaminius, paruošia bandinius ir su jais pateikia Gamintojo deklaraciją (forma NKSD-125), kurioje yra išsamus bandymams pristatyto gaminio (-ių) aprašymas (tankis, storis, sudėtis, sluoksnių kiekis ir kt.) bei gaminio (-ių) atrankos detalės (iš kokio kiekio buvo atrinktas gaminys, partijos Nr. ir kt.). Taip pat šioje deklaracijoje gamintojas patvirtina, jog gaminio gamybos procese nėra jokių ypatingų procedūrų ar etapų, kurie sąlygotų priešgaisrinių savybių pagerinimą nustatant gaminio degumo, atsparumo ugniai ar atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasę ir bandymams pateikia gaminius, tipiškus numatomai ar esamai gamybai bei įsipareigoja ateityje užtikrinti eksploatacinių savybių vertinimui pateiktos produkcijos kokybės stabilumą.

Užsakovas bandinius privalo paruošti pagal atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus arba laboratorijos sutikimu pateikti tokiais kiekiais, iš kurių GTC PTS specialistai už papildomą mokestį galėtų paruošti reikiamų matmenų bandinius. Užsakovui pristačius bandinius arba bandinių paruošimui reikalingą gaminio kiekį, GTC PTS darbuotojas įsitikinęs objekto tinkamumu užpildo atitinkamai Paraiškos arba Eksploatacinių savybių vertinimo paraiškos apatinę (tonuotą) dalį. Prieš pradedant bandymus, abi pusės pasirašo Darbų atlikimo sutartį (tipinė forma), pagal kurią užsakovas sutinka, jog pasiūlyti bandymų metodai vertinant jo gaminio degumo, atsparumo ugniai ar atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasę jam tinka, o GTC direktorius patvirtina, kad GTC PTS gali tinkamai atlikti bandymus pagal pasirinktus metodus bei atlikti gaminio eksploatacinių savybių vertinimą. Jei bandymų metodai pasikeičia ar prireikia atlikti papildomus bandymus patvirtinimas pakartojamas.

Rezultatų pateikimas

Paskelbtosios veiklos srityje GTC PTS išduoda atitinkamos formos degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-1, atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-2, stogų ir (arba) stogų dangų atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-5 ar elektros kabelių degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-6, prie kurios turi būti mažiausiai viena ar kelios bandymų ataskaitos, taip pat gali būti bandymų programa, išplėstinio taikymo ataskaita ar kiti dokumentai, kuriuose atsispindėtų visi gaminio eksploatacinių savybių vertinimo veiksmai.

GTC PTS statybiniams gaminiams pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 3 sistemąnustatytą degumo, atsparumo ugniai ar atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasę skelbia internetiniame GTC puslapyje.

Šiame puslapyje skelbiamos sąrašo peržiūrėjimo metu (2023-02-23) galiojančios Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyriaus* pagal 3 eksploatacinių savybių pastovumo ir vertinimo sistemą išduotos paskelbtosios (notifikuotosios) srities klasifikavimo ataskaitos.

Pastabos:

* - nuo 2018-02-01 iki 2021-12-31 PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius; nuo 2016-01-01 iki 2018-01-31 PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Gaminių tyrimų skyrius; iki 2015-12-31 PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Degumo bandymų skyrius;

** - gaminio charakteristikos nurodytos klasifikavimo ataskaitose;

*** - konkreti taikymo sritis nurodyta klasifikavimo ataskaitose

Klasifikavimo ataskaitos Nr.

Gamintojas

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas**

Darniosios techninės specifikacijos žymuo

Nustatyta klasė***

Ataskaitos parengimo data

20-1.2012.24N

SIA „Power Board“

Kalcio silikato plokštė „Power Board-CS“

LST EN 12467

A1

2012-03-21

20-2.2012.24N

UAB „Paladija“

Magnezinio cemento- stiklo pluošto plokštė

LST EN 12467

A1

2012-03-28

20-3.2012.24N

UAB „Mida LT“

Oksiduotos bituminės čerpės „Tilercat Prima“, „Tilercat Ola“ Ir „Tilercat Trio“

LST EN 544

E

2012-04-12

20-4.2012.24N

UAB „Mida LT“

Laminuotos bituminės čerpės „Tilercat Quadro“

LST EN 544

E

2012-04-12

20-5.2012.24N

UAB“Intervilža“

PVC-U neplastifikuoto polivinilchlorido apdailos lentelė (200 mm)

LST EN 13245-2

E

2012-04-18

20-6.2012.24N

UAB“Intervilža“

PVC-U neplastifikuoto polivinilchlorido apdailos lentelė (100 mm)

LST EN 13245-2

E

2012-04-18

20-7.2012.24N

UAB „Mida LT“

Bituminė lakštinė (ritininė) danga „Mida Light“

LST EN 13707

E

2012-05-29

20-8.2012.24N

UAB „Mida LT“

Elastomerinė bituminė lakštinė (ritininė) danga „Mida Start“

LST EN 13707

E

2012-05-29

20-9.2012.24N

UAB „Feliksnavis“

Riebalų skirtuvas

LST EN 1825-1

E

2012-06-28

20-10.2012.24N

UAB „Feliksnavis“

Naftos skirtuvas

LST EN 858-1

F

2012-06-28

20-11.2012.24N

UAB „GlassLT Fire“

Priešgaisriniai stiklai „Fireblock60“ ir „Fireblock30“

LST EN 14449

A2-s1,d0

2012-08-17

20-1.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Balt PV S 3 s“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-2.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Fix Top PV S 5“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-3.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Technoelast PV S 4 b“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-4.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Balt PV S 4 b“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-5.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Technoelast PV S 4 s“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-6.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Bit V 13 s“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-7.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Bipol PV S 3p/Bipol EPP 3,0“ ir „Mida Bikroelast PV S 3p/Bikroelast EPP 3,0“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-8.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Self Base V S 3“, „Mida Uniflex V S 4b“ ir „Mida Uniflex V S 3s“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-9.2013.24N

UAB „Mida LT“

Stogo danga „Mida Uniflex P V S 3s“, „Mida Uniflex PV S 4b“, „Mida Technoelast PV S 5s“, „Mida Technoelast PV S 5b“, „Mida Bipol PV S 3,5 b“, „Mida Uniflex EKM“, „Mida Uniflex EMM“, „Mida Self PV S 2,0 s“ ir „Mida Bikroelast PV S4b/Bikroelast EKP 4,0“

LST EN 13707

E

2013-03-12

20-10.2013.24N

UAB „Paladija“

Dažyta aukšto tankio fibrocementinė plokštė „Contin“

LST EN 12467

A2-s1,d0

2013-06-11

20-11.2013.24N

OY „Finnfoam“

Ekstrudinio polistireno plokštės Finnfoam XPS „F-400“, „F-500“, „F-700“

LST EN 13164

E

2013-06-13

20-12.2013.24N

UAB „Aluflam“

Sienos apdaro sistema „Aluflam AW50“

LST EN 13830

A2-s1,d0

2013-07-11

20-13.2013.24N

A/S „Sigurd Hesselberg“

Liejamos grindys „Barrikade EP-Steno Terrazzo“

LST EN 13813

Bfl-s1

2013-09-11

20-14.2013.24N

A/S „Sigurd Hesselberg“

Liejamos grindys „Barrikade EP-Monoflex“

LST EN 13813

Cfl-s1

Dfl-s2

2013-09-12

20-15.2013.24N

A/S „Sigurd Hesselberg“

Liejamos grindys „Barrikade EP-Stone Carpet“

LST EN 13813

Bfl-s1

2013-09-12

20-16.2013.24N

A/S „Sigurd Hesselberg“

Liejamos grindys „Barrikade PU-Multiflex“

LST EN 13813

Bfl-s1

2013-09-12

20-17.2013.24N

A/S „Sigurd Hesselberg“

Liejamos grindys „Barrikade EP-Mono600“

LST EN 13813

Cfl-s1

Bfl-s1

2013-09-12

20-18.2013.24N

A/S „Sigurd Hesselberg“

Liejamos grindys „Barrikade EP-600“

LST EN 13813

Bfl-s1

2013-09-12

20-19.2013.24N

UAB „Eternit Baltic“

Natūralios spalvos (be padengimo) fibrocementiniai profiliuoti lakštai „P75 NT 51/177“, „P76 NT 51/177“ ir „CB40 NT 40/150“ su sutvirtinimo juostomis ir be jų bei fibrocementinės jungiamosios detalės

LST EN 494

A2-s1,d0

A1

2013-10-15

20-20.2013.24N

UAB „Eternit Baltic“

Dažyti fibrocementiniai profiliuoti lakštai „P75 NT 51/177“, „P76 NT 51/177“ ir „CB40 NT 40/150“ su sutvirtinimo juostomis ir be jų bei dažytos fibrocementinės jungiamosios detalės

LST EN 494

A2-s1,d0

A1

2013-10-16

20-1.2014.24N

UAB „Mida LT“

Bituminės čerpės „Hexagonal APP“, „Accord APP“, „Delta APP“, „Trio APP“, „Beaver APP“, „Hip and Ridge APP“

LST EN 544

E

2014-01-29

20-2.2014.24N

„Zavod Shinglas“ LLC

Daugiasluoksnės bituminės čerpės „Shinglas Jazz“, „Shinglas Country“, „Tillercat Quadro“

LST EN 544

E

2014-02-07

20-3.2014.24N

„Zavod Shinglas“ LLC

Bituminės čerpės „Shinglas Samba“, „Shinglas Jive“, „Shinglas Foxtrot“, „Hip and Ridge“

LST EN 544

E

2014-02-07

20-4.2014.24N

„Zavod Shinglas“ LLC

Bituminės čerpės „Shinglas Flamenco“, „Shinglas Quadrille“, „Shinglas Tango“, „Shinglas Twist“, „Shinglas Trio“, „Finish Shingles“, „Tilercat Trio“, „Tilercat Prima“, „Tilercat Ola“

LST EN 544

E

2014-02-07

20-5.2014.24N

OY Finnfoam

Polistireninio putplasčio plokštės „FF-EPS60S“ ir „FF-EPS100S“

LST EN 13163

E

2014-03-18

20-6.2014.24N

CJSC „RBP“

Bituminės čerpės “Ruflex Sota”, “Ruflex Runa”, “Ruflex Tab”, “Ruflex Ornami”, “Ruflex Briss”, “Ruflex “Eaves/Ridge”

LST EN 544

E

2014-04-22

20-7.2014.24N

CJSC „RBP“

Bituminė ruloninė danga sąlajoms „Ruflex“

LST EN 13707

E

2014-04-22

20-8.2014.24N

CJSC „RBP“

Bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai „Ruflex“

LST EN 13707

E

2014-04-22

20-9.2014.24N

AB „Ukmergės gelžbetonis“

Polistireninio putplasčio plokštės:     Termoporas „EPS 50“, Termoporas „EPS 60“, Termoporas „EPS 70“, Termoporas EPS 80“, Termoporas „EPS 100“, Termoporas „EPS 150“, Termoporas „EPS 200“, Neoporas „EPS 70“, Geoporas „EPS 100“

LST EN 13163

E

2014-06-05

20-10.2014.24N

SIA „Sakret Plus“

Dekoratyviniai polimeriniai tinkai : Sakret SIP/B 1,0 mm,  Sakret SIP/B 1,5 mm,  Sakret SIP/B 2,0 mm,  Sakret SIP/B 3,0 mm,  Sakret SIP/L 2,0 mm,  Sakret SIP/L 3,0 mm,  Sakret SMS/B 1,0 mm,  Sakret SMS/B 1,5 mm,  Sakret SMS/B 2,0 mm,  Sakret SMS/L 2,0 mm,  Sakret SMS/L 3,0 mm,  Sakret AP 1,5 mm,  Sakret AP 2,0 mm,  Sakret SIL/B 1,5 mm,  Sakret SIL/B 2,0 mm

LST EN 15824

A2-s1,d0

2014-06-25

20-11.2014.24N

UAB „Ježvitas“

Savilaikės metalu dengtos sieninės izoliacinės plokštės Termos CSP

LST EN 14509

B-s1,d0

2014-07-16

20-12.2014.24N

UAB „Eneka“

Riebalų skirtuvas „Greasly“

LST EN 1825-1

E

2014-10-08

20-13.2014.24N

UAB Eneka“

Naftos skirtuvas „Sepko“

LST EN 858-1

F

2014-10-08

20-14.2014.24N

Foshan Olar Board Co., Ltd

Fibre Reinforced Cement Board (Olar), Kimbeck External Board

LST EN 12467

A1

2014-10-22

20-15.2014.24N

Foshan Olar Board Co., Ltd

Fibre Reinforced Calcium Silicate Board (Olar)

LST EN 12467

A1

2014-10-22

20-16.2014.24N

OY „Finnfoam“

Finnfoam PIR plokštės „FF-PIR AL“

LST EN 13165

F

2014-11-20

20-1.2015.24N

UAB „Mida LT“

Ritininė elastomerinė-bituminė stogo danga „Shinglas Bitumendachbahn Kaltselbstklebend“

LST EN 13707

E

2015-01-21

20-2.2015.24N (su 2 papildymais)

UAB „Mida LT“

Bitumo čerpės „AKORDAS PRAGA“, „SONATA VERSALLES“, „SONATA KADRILIS“, „TANGO SUPER“, „QUATTRO SUPER“, „TRIO SUPER“, „DELTA“, „TOPGLASS RECTANGULAR“, „TOPGLASS BEAVER“, „BIBER RUND“

LST EN 544

E

2015-02-18 (2015-04-15 ir 2015-05-12)

(2 egzempliorius anglų k. 2015-05-27)

20-3.2015.24N (su 1 papildymu)

UAB „Mida LT“

Polimerinės bituminės čerpės „AKORDAS DŽAIVAS“, „SONATA SAMBA“, „GAMA PREMIUM“, „TOPGLASSIRREGULAR“, „HEXAGONAL PREMIUM“, „KRAIGAS KARNIZAS (HIP AND RIDGE)“

LST EN 544

E

2015-02-18 

(2015-04-15)

20-4.2015.24N (pakeista)

AB „Ukmergės gelžbetonis“

Polistireninio putplasčio plokštės     Neoporas „EPS 80“ ir Neoporas „EPS 100“

LST EN 13163

E

2015-11-19 (pirmosios negaliojančios ataskaitos 2015-03-12)

20-5.2015.24N

UAB „Serfas“

WPC terasinės lentos SD135H25B/HS14AP1729 ir SD140S25E/HS14AP1729

LST EN 14041

Dfl-s1

2015-04-07

20-6.2015.24N

UAB „Gelmesta“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 50“, „EPS 70“, „EPS 80“, „EPS 100“, „EPS 150“

LST EN 13163

E

2015-06-29

20-7.2015.24N

LLC „Diver ltd“

Polimerinė kompozicija „KOUTEX PG“

LST EN 13813

Bfl-s1

2015-09-30

20-8.2015.24N

UAB „Veika“

Tapetai „DECOJET“

LST EN 15102

C-s2,d0

2015-09-28

20-9.2015.24N

UAB „Staticus“

Fasadinė elementinė konstrukcija/sienos apdaras WICTEL 50 EL

LST EN 13830

B-s2,d0

2015-10-19

(2 egzempliorius anglų k. 2015-10-26)

20-1.2015.26N

UAB „Mida LT“

Oksiduoto bitumo čerpės „AKORDAS PRAGA“, „SONATA VERSALLES“, „SONATA KADRILIS“, „TANGO SUPER“, „QUATTRO SUPER“, „TRIO SUPER“, „DELTA“, „TOPGLASS RECTANGULAR“, „TOPGLASS BEAVER“, „BIBER RUND“

LST EN 544

BROOF

 2015-10-08

20-10.2015.24N

A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg

Epoksidiniai dažai „Barrikade EW“

LST EN 13813

Bfl-s1

2015-11-25

20-11.2015.24N

OOO „Pirro group“

PIR plokštės „Pirro Membrane“

LST EN 13165

D-s2,d0

2015-12-31

20-12.2015.24N

Egetaepper A/S

Kiliminės plytelės „Highline 1100 Ecotrust350“

LST EN 14041

Bfl-s1

2015-12-18

20-13.2015.24N (pakeista)

UAB „Gaisriniai tyrimai“

Polistireninis putpastis „EPS 70N“

LST EN 13163

D-s2,d0

2016-04-20 (pirmosios negaliojančios ataskaitos 2015-07-31)

20-14.2015.24N

UAB „Parket Trade“

Parketlentės iš natūralaus ir terminto ąžuolo bei natūralaus riešutmedžio su įvairiomis dangomis

LST EN 14342

Dfl-s1

Cfl-s1

2015-07-13

(2 egzempliorius anglų k. 2015-08-06)

20-1.2016.24N

OY „Proplast Group“

Polistireninio putplasčio plokštės E-Plast „EPS 50“, „EPS 60“, „EPS 80“, „EPS 100“, „EPS 120“, „EPS 150“, „EPS 200“

LST EN 13163

E

2016-02-18

20-2.2016.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 50“, „EPS 60“, „EPS 70“, „EPS 80“, „EPS 100“, „EPS 150“, „EPS 200“

LST EN 13163

E

2016-04-05

20-3.2016.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 50“, „EPS 60“, „EPS 70“, „EPS 80“, „EPS 100“, „EPS 150“, „EPS 200“

LST EN 13163

E

2016-05-31

20-4.2016.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 70N“, „EPS 80N“, „EPS 100N“

LST EN 13163

E

2016-05-31

20-5.2016.24N

UAB „Intervilža“

WPC (medžio-plastiko kompozito) profiliuotis „InoDeck Solid 20 (TLR)“. Spalvos: smėlio (spalvos kodas 01) ir antracitas (spalvos kodas 09)

LST EN 14041

Bfl-s1

2016-06-07

20-6.2016.24N (su papildymu)

OOO „PirroGroup“

PIR plokštės “PirroUniversal”

LST EN 13165

E

2016-06-22        

(2016-11-17)

20-1.2016.26N

UAB „Mida LT“

Polimerinės bituminės čerpės „AKORDAS DŽAIVAS“ („ACCORD JIVE“), „SONATA SAMBA“, „GAMMA PREMIUM“, „HEXAGONAL PREMIUM“, „TOPGLASS IRREGULAR“ ir „KRAIGAS KARNIZAS“ („HIP AND RIDGE“)

LST EN 544

BROOF

 2016-06-30

20-7.2016.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 50“, „EPS 60“, „EPS 70“, „EPS 80“, „EPS 100“, „EPS 150“, „EPS 200“

LST EN 13163

E

2016-08-31

20-8.2016.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 50“, „EPS 60“, „EPS 70“, „EPS 80“, „EPS 100“, „EPS 150“, „EPS 200“

LST EN 13163

E

2016-08-31

20-9.2016.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 70N“, „EPS 80N“, „EPS 100N“

LST EN 13163

E

2016-08-31

20-10.2016.24N

PC CLL „Tajfun“

Bituminis paklotas „IzoLUX TOP 20 PYE G200 S40“, „VELBIT BASE G S 4-15“, „IzoLUX BASE G S 4-15“

LST EN 13707

E

2016-10-25

20-11.2016.24N

PC CLL „Tajfun“

Bituminis paklotas „IzoLUX V60 S40“, „VELBIT V 60 S 35“, „IzoLUX V60 S30“

LST EN 13707

E

2016-10-25

20-12.2016.24N

PC CLL „Tajfun“

Bituminė danga „IzoLUX V60 S42 H“

LST EN 13707

E

2016-10-25

20-13.2016.24N

PC CLL „Tajfun“

Bituminė danga „IzoLUX TOP 20 PYE PV250 S52 H“, „IzoLUX MEDIUM 20 PYE PV250 S52 H“, „VELBIT TOP PV 42-15“, „IzoLUX TOP PV 42-15“, „IzoLUX 5 PYE PV250 S52 H“

LST EN 13707

E

2016-10-25

20-14.2016.24N

AB „Eurovia Lietuva“

Skaldos mastikos asfaltas „SMA 11 S PMB 45/80-55E“

LST EN 13108-5

Efl

2016-12-15

20-1.2017.24N

Papildoma ataskaita

Ultra Panels Ltd

Cantona Aps

Fibrocementinė plokštė „Cantona Kasium Sillikat“

LST EN 12467

A1

2017-03-06

2017-03-28

20-2.2017.24N

Svenska Isolerings Produkter AB

Biri celiuliozinė termoizoliacija “Naturfiber Ekocell”

EAD 040138-00-1201

E

2017-05-10

20-3.2017.24N

UAB „LS Consult“

Dvisienė metalu dengta daugiasluoksnė plokštė „LSC-CRSP“

LST EN 14509

B-s1,d0

2017-05-24

( 2 egzempliorius anglų k. 2017-06-08)

20-4.2017.24N

LLC „Stropan Torg“

Cemento-drožlių plokštė „Stropan“

LST EN 13986

B-s1,d0

2017-05-29

20-5.2017.24N

UAB „Eternit Baltic“

Fibrocementinės dailylentės „Cedral“

LST EN 12467

A2-s1,d0

2017-06-07

20-6.2017.24N

UAB „Finnfoam“

Polistireninio putplasčio plokštės „FF-EPS70“, „FF-EPS80“, „FF-EPS 100“

LST EN 13163

E

2017-07-26

20-7.2017.24N   (su papildymu Nr. 1)

I. Kriščiūno firma „IGIS“

Glaistai vidaus darbams „IGIS MR“, „IGIS KR“ (alternatyvus pavadinimas „Universālā špakteļmasa-K MasterLine“),         „IGIS DL“, „MAKROSFERA“ ir „MIKROSFERA“

LST EN 15824,     LST EN 13963

A2-s1,d0

2017-09-04

(2019-05-21)

20-8.2017.24N

I. Kriščiūno firma „IGIS“

Siūlių glaistas vidaus darbams „IGIS T“

LST EN 13963

C-s2,d0

2017-09-04

20-9.2017.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 50“, ETNA    „EPS 60“, ETNA „EPS 70“, ETNA „EPS 80“, ETNA „EPS 100“, ETNA „EPS 150“, ETNA „EPS 200“

LST EN 13163

E

2017-10-06

20-10.2017.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 50“, ETNA    „EPS 60“, ETNA „EPS 70“, ETNA „EPS 80“, ETNA „EPS 100“, ETNA „EPS 150“, ETNA „EPS 200“

LST EN 13163

E

2017-10-06

20-11.2017.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 70N“, ETNA „EPS 80N“, ETNA „EPS 100N“

LST EN 13163

E

2017-10-06

20-12.2017.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 70N“, ETNA „EPS 80N“, ETNA „EPS 100N“

LST EN 13163

E

2017-10-06

20-13.2017.24N

UAB „Kesko Senukai Lithuania“

„BRIKO Polimerinis glaistas su kreidos užpildu“ (alternatyvūs pavadinimai: „BRIKO Polimēršpaktele ar krīta pildvielu“, „BRIKO Polümeerne pahtel kriiditäidisega“, „BRIKO Polymer putty with chalk filler“, „BRIKO Полимерная шпатлевка с меловым наполнителем“), „BRIKO Polimerinis glaistas su marmuro užpildu“ (alternatyvūs pavadinimai: „BRIKO Polimēršpaktele ar marmora pildvielu“, „BRIKO Polümeerne pahtel marmoritäidisega“, „BRIKO Polymer putty with marble filler“, „BRIKO Полимерная шпатлевка с мраморным наполнителем“), „BRIKO ST“ ir „BRIKO SM“

LST EN 15824

A2-s1,d0

2017-12-12

20-14.2017.24N

LLC „Zavod Shinglas“

“TECHNONICOL SHINGLAS multilayer roofing shingles WESTERN” (alternative product name – “Gont laminowany WESTERN”)

LST EN 544

E

2017-10-30

20-15.2017.24N

LLC „Zavod Shinglas“

“TECHNONICOL SHINGLAS multilayer roofing shingles CONTINENT” (alternative product name – “Gont laminowany KONTYNENT”)

LST EN 544

E

2017-10-30

20-16.2017.24N

LLC „Polidin“

Daugiasienės polikarbonatinės plokštės “PetAlex Pronto” and “PetAlex Platino”

LST EN 16153

B-s1,d0

2017-11-24

20-1.2018.24N

I. Kriščiūno firma „IGIS“

Glaistas vidaus darbams „IGIS TAKTIKA G“

LST EN 15824

A2-s1,d0

2018-04-06

20-2.2018.24N

UAB „Veika“

Tapetai „Dimense digital 3D“

LST EN 15102

C-s1,d0

2018-06-13

20-3.2018.24N

UAB „AL Construction“

WICONA aliuminio fasadinė sistema WICTEC 50HI

LST EN 13830

B-s1,d0

2018-06-28

20-4.2018.24N

LLC „Stropan Torg“

Cemento-drožlių plokštė „Stropan Plus“

LST EN 13986

A2-s1,d0

2018-08-10

20-5.2018.24N

UAB „Oroporas“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 50“, „EPS 70“, „EPS 80“, „EPS 100“, „EPS 150“, „EPS 200“

LST EN 13163

E

2018-10-18

20-6.2018.24N

Epokate OÜ

Epoxy flooring system EPOKATE SL (Art.-No. 11-S10), 1 mm

LST EN 13813

Bfl-s1

2018-12-10

20-7.2018.24N

Epokate OÜ

Epoxy flooring system EPOKATE SL (Art.-No. 11-S10), 4 mm

LST EN 13813

Bfl-s1

2018-12-10

20-8.2018.24 N

UAB „Kauno šilas“

Polistireninio putplasčio plokštės „Šiloporas GEO EPS 100“

LST EN 13163

E

2018-12-14

20-9.2018.24N

AB „Silikatas“

Polistireninio putplasčio plokštės ETNA „EPS 50“, „EPS 60“, „EPS 70“, „EPS 80“, „EPS 100“, „EPS 150“, „EPS 200“

LST EN 13163

E

2018-12-19

20-1.2019.24N

UAB „Insola“

„Polynor“ poliuretano putos

LST EN 14315-1

F

2019-02-06

20-2.2019.24N

StoCretec Flooring AS

Synthetic epoxy/polyurethane coating flooring system  Barrikade  KOMFORT, 2,0mm

LST EN 13813

Bfl-s1

2019-02-19

20-3.2019.24N

StoCretec Flooring AS

Synthetic epoxy flooring system  Barrikade EP-600 Mono, 1,5 - 3,0 mm

LST EN 13813

Bfl-s1

2019-02-19

20-4.2019.24N

StoCretec Flooring AS

Synthetic epoxy flooring system  Barrikade EP Compact LY, 2,5 mm

LST EN 13813

Bfl-s1

2019-02-19

20-5.2019.24N

StoCretec Flooring AS

Synthetic epoxy coating paint Barrikade EW 60 V and Barrikade EW 60 G

LST EN 13813

Bfl-s1

2019-02-19

20-6.2019.24N

Zhejiang MSD New material Co. Ltd.

PVC Stretch Ceiling MSD Film

LST EN 14716

F

2019-03-14

20-8.2019.24N

UAB „Veika“

Tapetai „Dimense digital 3D wallpaper LW“

LST EN 15102

C-s1,d0

2019-05-06

20-9.2019.24N

Finnfoam Oy

Polistireninio putplasčio plokštės „FF-EPS“

LST EN 13163

E

2019-05-23

20-10.2019.24N

UAB „Baltijos polistirenas“

Poliizocianurato plokštės „uniPIR“

LST EN 13165

E

2019-05-27

20-11.2019.24N

UAB „Baltijos polistirenas“

Poliizocianurato plokštės „conPIR“

LST EN 13165

F

2019-05-27

20-12.2019.24N

UAB „Nordpolis“

Polistireninio putplasčio plokštės „NORDPOL EPS 50“, „NORDPOL EPS 60“, „NORDPOL EPS 70“, „NORDPOL EPS 80“, „NORDPOL EPS 100“, „NORDPOL EPS 150“, „NORDPOL EPS 200“

LST EN 13163

E

2019-05-30

20-13.2019.24N

UAB „Šilputa“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 60 NEO“, „EPS 70 NEO“, „EPS 80 NEO“, „EPS 100 NEO“

LST EN 13163

E

2019-07-03

20-14.2019.24N

UAB „Šilputa“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 70 NEO“, „EPS 80 NEO“, „EPS 100 NEO“

LST EN 13163

E

2019-07-03

20-15.2019.24N

UAB „Šilputa“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 60 NEO“, „EPS 70 NEO“, „EPS 80 NEO“, „EPS 100 NEO“

LST EN 13163

E

2019-07-03

20-16.2019.24N

UAB „Oroporas“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 70 NEOPOR“, „EPS 80 NEOPOR“, „EPS 100 NEOPOR“

LST EN 13163

E

2019-07-12

20-17.2019.24N

UAB „Kauno šilas“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 150“ ir „EPS 200“

LST EN 13163

E

2019-11-26

20-18.2019.24N

UAB „Kauno šilas“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 70“, „EPS 80“ ir            „EPS 100“

LST EN 13163

E

2019-11-26

20-19.2019.24N

UAB „Kauno šilas“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 70N“, „EPS 80N“ ir „EPS 100N“

LST EN 13163

E

2019-11-26

20-1.2020.24N      

UAB "Serfas"

Ventiliuojama fasado apdailos sistema "Aloon Thermo" su fibro cemento plokštėmis ir akmens vata

EAD 090062-00-0404

A2-s1,d0

2020-03-20

20-2.2020.24N  

UAB "Arivėja"

"Apsauginė danga A1"

LST EN 1504-2

E

2020-03-27

20-3.2020.24N  

PPUE "ISTPS"

Extruded polystyrene board (XPS) “ИСТПЛЕКС 35” (“ISTPLEX 35”)

LST EN 13164

F

2020-05-15

20-4.2020.24N

UAB „Kauno šilas“

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 70 N“, „EPS 80 N“ ir „EPS 100 N“

LST EN 13163

E

2020-09-23

20-5.2020.24N

JSC „PREPREG-ACM“

External reinforcement system FibArm

LST EN 1504-4

E

2020-12-04

20-6.2020.24N

UAB „Minsko 7“

Peršviečiamos plokščios daugiasienės polikarbonatinės plokštės „Polyplast PC MW CLEAR“

LST EN 16153

B-s1,d0

2020-12-29

20-1.2021.24N

UG-OIL PLAST DOO BEOGRAD-SURČIN

Solid polycarbonate sheets “SOTEX”, “SOTEX PRO”, “SOTEX ECO”, “SOTEX SOLID”, “OSKAR”, “BORREX”, “BEROLUX”, “ZEPPLAST”, “IZOPOL”, “CTM”, “ECOPOL”, “SOTALUX”, “SOTALIGHT”, “BAUGLAS ST”, “BAUGLAS FSX”, “SOTOTHERM” and “RUGGED”

LST EN 16240

E

B-s1,d0

2021-02-25

20-2.2021.24N

UG-OIL PLAST DOO BEOGRAD-SURČIN

Multiwall polycarbonate sheets “SOTEX”, “SOTEX PRO”, “SOTEX ECO”, “SOTEX SOLID”, “OSKAR”, “BORREX”, “BEROLUX”, “ZEPPLAST”, “IZOPOL”, “CTM”, “ECOPOL”, “SOTALUX”, “SOTALIGHT”, “Siberian Greenhouse”, “BAUGLAS ST”, “BAUGLAS FSX” and “SOTOTHERM”

LST EN 16153

E

B-s1,d0

2021-02-25

20-3.2021.24N

UAB "Serfas"

Ventilated cladding kit Aloon Thermo with PIR insulation and fibre-cement flat sheets

EAD 090062-00-0404

B-s2,d0

B-s3,d0

2021-05-20

20-4.2021.24N

UAB "Kauno šilas"

Polistireninio putplasčio plokštės „Šiloporas EPS 70 N+“

LST EN 13163

E

2021-06-11

20-5.2021.24N

UAB "Kauno šilas"

Polistireninio putplasčio plokštės „Šiloporas EPS 150“ ir „Šiloporas EPS 200“

LST EN 13163

E

2021-06-11

20-6.2021.24N

UAB „LIETPAK“

DPC Damp proof sheet

LST EN 14509 ir LST EN 13967

E

F

2021-07-14

20-7.2021.24N

UAB "Baltijos polistirenas"

Polistireninio putplasčio plokštės „200 G5/G7 NEO“

LST EN 13163

E

2021-10-06

20-8.2021.24N

UAB "Baltijos polistirenas"

Polistireninio putplasčio plokštės „EPS 100 GEO“

LST EN 13163

E

2021-10-06

20-9.2021.24N

UAB "Kauno šilas"

Polistireninio putplasčio plokštės „Šiloporas EPS 70“, „Šiloporas EPS 80“ ir „Šiloporas EPS 100“

LST EN 13163

E

2021-10-25

59-1.2021.1N 

UAB "Knauf"

Metalinio karkaso gipso kartono plokščių pertvara "Knauf W113"

EAD 210005-00-0505

EW 120/

EI 180/  

E 120

2021-12-20

59-2.2021.1N 

UAB "Knauf"

Šachtų sienos ir sienų aptaisymai "Knauf W628B"

EAD 210005-00-0505

EW 90/

EI 90/    

E 90

2021-12-21

20-1.2022.24N  

UAB "Wilbergs Group"

Parketlentės:

  • Oak, [rūšis], 16 mm ´ [plotis] ´ 500/2900 mm, [spalva] +2t. Aquaseal laquer;
  • Oak, [rūšis], 16 mm ´ [plotis] ´ 500/2900 mm, [spalva] +2t. Osmo Hardwaxoil;
  • Oak, [rūšis], 21 mm ´ [plotis] ´ 500/2900 mm, [spalva] +2t. Aquaseal laquer;
  • Oak, [rūšis], 21 mm ´ [plotis] ´ 500/2900 mm, [spalva] +2t. Osmo Hardwaxoil

EN 14342

Cfl-s1

2022-03-07

20-2.2022.24N  

VILLACO LLC

Bitumen sheet “ICOPAL Base EPP 4.0”

EN 13707 and

EN 13969

E

2022-04-04

20-3.2022.24N  

UAB "Serfas"

Ventilated cladding kit Aloon Thermo with fibre-cement flat sheets and mineral wool thermal insulation

EAD 090062-00-0404

A2-s2,d0

A2-s3,d0

2022-05-24

20-4.2022.24N  

UAB "Serfas"

Ventilated cladding kit Aloon Thermo with fibre-cement flat sheets and mineral wool thermal insulation

EAD 090062-00-0404

B-s2,d0

B-s3,d0

2022-05-24

20-5.2022.24N  

UAB "Baltijos polistirenas"

Izoliacinės plokštės "uniPIR50", "uniPIR60", "uniPIR70", "uniPIR80", "uniPIR90" ir "uniPIR100"

EN 13165

D-s2,d0

2022-06-20

20-6.2022.24N  

Finnfoam Oy                     

Expanded polystyrene board “FF-EPS 60S”

EN 13163

E

2022-07-05

20-7.2022.24N  

I. Kriščiūno firma „IGIS“

Glaistai vidaus darbams „Taktika J“, „Taktika S“ ir „Taktika LS“

EN 13963 ir

EN 15824    

A2-s1,d0

2022-12-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-16