BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsą asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš jų slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Produktų tyrimų skyrius

  Pagrindiniai kokybės sistemos tikslai:

 • atlikti medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gaisrinius bandymus taikant tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus;

 • užtikrinti nuolatinę bandymų laboratorijos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams bei kitiems akredituotai įstaigai keliamiems kriterijams;

 • užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir kiek įmanoma atitikti užsakovų keliamus reikalavimus.


  Akredituota veikla

  Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius (toliau GTC PTS) (iki 2018-02-01 buvo du atskiri skyriai Gaminių tyrimų skyrius ir Konstrukcijų tyrimų skyrius) akredituotas atlikti 1 priede išvardintus gaisrinius bandymus. Visi metodai akredituoti lanksčiai sričiai. Akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.032, 2018-02-01 išduotas Nacionalinio aktreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos.

  Taip pat GTC PTS akredituotas atlikti 2 priede išvardintų  statybos gaminių degumo, atsparumo ugniai bei stogų ir (arba) stogų dangų atsparumo išoriniam ugnies poveikiui vertinimą pagal Europos Parlamento  ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 apibrėžtą 3 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą.

  Neakredituota veikla

  GTC PTS taip pat atlieka eilę neakredituotų bandymų, kurie yra tiek standartiniai, tiek įteisinti nestandartiniai pagal GTC parengtas GTC/GBM bandymų metodikas.

  Metodų parinkimas

  Parenkant bandymų metodą, pirmenybė teikiama tarptautiniams bei europiniams, po to nacionaliniams standartams. GTC PTS bandymams naudoja tik naujausius galiojančių standartų leidimus. GTC PTS taip pat taiko savo parengtus metodus, jeigu jie tinka numatytam taikymui. Jei užsakovas nenurodo, kokį metodą taikyti, GTC PTS parenka reikiamus bandymų metodus atsižvelgiama į tai, kad būtent parinktu metodu būtų efektyviausiai nustatytas tam tikras gaminio parametras (charakteristika). Užsakovas yra informuojamas apie tai, koks metodas parinktas.

  Bendradarbiavimas su užsakovais

  GTC PTS bendradarbiauja su užsakovais ar jų atstovais, nes tai padeda išsiaiškinti jų pageidavimus. Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų kokybę:

  GTC PTS prašo užsakovų užpildyti apklausos Anketą (forma KSD-107).

  GTC PTS informuoja užsakovą apie bet kokį bandymų veiklos uždelsimą ir nukrypimą.

  GTC PTS sudaro galimybę užsakovui ar jo atstovui patekti į laboratoriją ir stebėti jam atliekamus bandymus.

  GTC PTS siunčia užsakovams Sutikimo formą (KSD-127), kurią užpildžius ir pasirašius, užsakovas duoda leidimą skelbti jų gaminiui nustatytą/įvertintą degumo/stogų atsparumo išoriniam ugnies poveikiui/elektros kabelių degumo/atsparumo ugniai klasę internetiniame GTC puslapyje 

  GTC PTS siekia neatlikti tokių darbų, kurie galėtų sumažinti pasitikėjimą GTC kompetencija, jos nešališkumu, teisingumu ar veiklos vientisumu. Tuo tikslu GTC PTS:

 • informuoja klientus apie tai, kokius akredituotus bandymus jis atlieka;

 • naudoja akredituotos laboratorijos statusą tik atlikdamas akredituotus bandymus ir pateikdamas tokių bandymų rezultatus;

 • jei bandymus atlieka ne pagal akreditavimo srityje nurodytą metodą ar nukrypdamas nuo to metodo – tokių bandymų rezultatus traktuoja kaip neakredituotų bandymų.

Bandymų užsakymas
Užsakovas, pageidaujantis, kad PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyriuje (toliau – GTC PTS)  (iki 2018-02-01 buvo du atskiri skyriai Gaminių tyrimų skyrius ir Konstrukcijų tyrimų skyrius) būtų atlikti gaisriniai bandymai, pateikia užpildytą Paraišką (forma KSD-038). Paraiška gali būti pateikiama ne tik tiesiogiai ją pristatant, bet ir siunčiant specialistams elektroniniu paštu. Kiekvienam gaminiui/sistemai/konstrukcijai ar gaminių grupei pildoma atskira Paraiška, kurioje turi būti išsamus bandymams pateikiamo objekto aprašymas (sistemų/konstrukcijų bandymų atveju išsamūs duomenys apie bandomąjį objektą pateikiami prieduose prie paraiškos). GTC PTS neatlieka bandinių atrankos (išskyrus mėginių paėmimą priešgaisrinės dangos termogravimetriniams tyrimams bei medienos konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės įvertinimui). Užsakovas atrenka/paruošia/sumontuoja bandinius bei pristato juos į GTC PTS laboratoriją (konstrukcijų bandymų atvejais bandiniai montuojami vietoje), kuri yra Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13221 Vilniaus raj. (http://www.maps.lt/?laboratorija). Su bandiniais užsakovas tam tikrais atvejais pateikia bandinių atrankos aktą (pvz. sertifikavimo atveju). Užsakovas bandinius privalo paruošti pagal atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus arba su laboratorijos sutikimu pateikti tokiais kiekiais, iš kurių GTC PTS specialistai už papildomą mokestį galėtų paruošti reikiamų matmenų bandinius. Išsamesnę informaciją apie kiekvieno metodo bandinius galima rasti nuorodose Akredituoti bandymai ir Neakredituoti bandymai. GTC PTS darbuotojas, priimantis iš užsakovo bandinius ar medžiagas bandiniams paruošti, įsitikina objekto tinkamumu bandymams (matmenys, kiekis ir pan.) ir patikrina ar užsakovas teisingai užpildė Paraišką. Užsakovas gali pareikšti norą, jog bandymai būtų atlikti su nukrypimais nuo standarto, atsiimti ar apžiūrėti bandinių liekanas po bandymų, taip pat stebėti jo gaminių bandymus ir kt., tai turi būti nurodyta Paraiškos skyriuje Papildoma informacija. Prieš pradedant bandymus abi pusės pasirašo Darbų atlikimo sutartį (tipinė forma, pagal kurią užsakovas sutinka, jog pasiūlytas metodas jam tinka, o GTC direktorius patvirtina, kad GTC PTS gali tinkamai atlikti bandymą pagal pasirinktą metodą. Jei metodas pasikeičia, patvirtinimas pakartojamas. Kartu su GTC parengta Darbų atlikimo sutartimi užsakovui Paraiškoje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama ir Išankstinio apmokėjimo sąskaita.

Medinių konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės įvertinimo užsakymas
Užsakovas, pageidaujantis, kad GTC PTS  jo objekte atliktų medienos fragmentų padengtų antipireniniais tirpalais atranką bei bandymus (atranka privaloma norint gauti padengimo kokybės įvertinimo išvadą, esančią bandymų ataskaitoje), pateikia užpildytą Paraišką (forma KSD-038). Kiekvienam objektui pildoma atskira Paraiška bei pateikiamas objekto brėžinys.  

Pastaba: užsakovas pasirūpina GTC PTS specialistų nuvežimu ir parvežimu iš objekto arba apmoka transporto išlaidas pagal GTC pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. 

Priešgaisrinės dangos storio matavimų užsakymas
Užsakovas, pageidaujantis, kad GTC PTS  atliktų priešgaisrinės dangos storio matavimus (su tikslu gauti GTC PTS išvadą dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai), pateikia užpildytą Paraišką (forma KSD-038). Kiekvienam matavimų objektui pildoma atskira Paraiška bei pateikiami šie papildomi dokumentai:

 1. Matuojamo objekto brėžiniai
 2. Dažymo darbus atlikusios įmonės deklaracija dėl grunto storio bei aplinkos sąlygų (temperatūros, drėgmės) dangų dengimo metu
 3. Priešgaisrinių dažų gamintojo deklaracija dėl grunto suderinamumo su priešgaisriniais dažais
 4. Priešgaisrinių dažų sertifikatas arba dažų gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 1 priedą)
 5. Technologinė kortelė
 6. Kritinių temperatūrų skaičiavimai, pasirašyti projekto/gaisrinės projekto dalies vadovo (jeigu buvo skaičiuotos kritinės temperatūros).

Pastabos:
- pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-236 patvirtinto konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašo 25 p., grunto ir priešgaisrinės dangos bendro storio matavimai atliekami prieš padengiant konstrukcijas viršutinės dangos sluoksniu.

- užsakovas pasirūpina GTC PTS specialistų nuvežimu ir parvežimu iš objekto arba apmoka transporto išlaidas pagal GTC pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą

Priešgaisrinės dangos plieninėms konstrukcijoms mėginių atrankos ir termogravimetrinės analizės užsakymas
Užsakovas, pageidaujantis, kad GTC PTS jo objekte atliktų priešgaisrinės dangos mėginių atranką (atranka privaloma norint gauti GTC PTS išvadą dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai) bei atliktų termogravimetrinę analizę, pateikia užpildytą Paraišką (forma KSD-038). Kiekvienam objektui pildoma atskira Paraiška bei pateikiami šie papildomi dokumentai:

     1.  Objekto brėžiniai
     2.  Apdailinių dažų deklaracija ir jų suderinamumas su priešgaisriniais dažais (jeigu yra apdailiniai dažai).

Pastabos:

- norint gauti GTC PTS išvadą dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai kai priešgaisrinės dangos storio matavimus atliko kita akredituota įstaiga, papildomai būtina pateikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-236 patvirtinto konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašo p. 47 ir 48 išvardintus dokumentus.

- užsakovas pasirūpina GTC PTS specialistų nuvežimu ir parvežimu iš objekto arba apmoka transporto išlaidas pagal GTC pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą

Rezultatų pateikimas
Ataskaitų rengimas. 
Atlikę bandymus GTC PTS darbuotojai parengia Bandymų ataskaitą, kurioje rezultatai pateikiami tiksliai ir objektyviai atitinkamoje, konkrečiam bandymo metodui paruoštoje formoje. Jei užsakovas pageidavo atlikti tik tiriamąjį bandymą arba gaminys nepasiekė parametrų, kurių užsakovas tikėjosi, jam vietoje bandymų ataskaitos gali būti išduota Informacinė bandymų ataskaita (šis dokumentas negalės būti naudojamas klasifikavimui). Be šių ataskaitų, užsakovui pagal gautus bandymų rezultatus gali būti rengiama IšvadaDegumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-1, Atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-2, Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-5, Elektros kabelių degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-6, Tekstilės degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13773, Išplėstinio taikymo ataskaita pagal LST EN 15725, ataskaitos papildymas,keitimas, papildomas egzempliorius ar papildoma ataskaita. Jeigu minėtų dokumentų parengimas užsakomas ne tuo pačiu metu kada buvo užsakomi bandymai, užsakovas pateikia standartinę Paraišką (forma KSD-038), tačiau šiuo atveju grafos, susijusios su bandymų atlikimu, nepildomos.

Visos ataskaitos paprastai rengiamos vienu egzemplioriumi, tačiau užsakovui pageidaujant, gali būti parengiami papildomi ataskaitų egzemplioriai arba rengiamos papildomos ataskaitos:

1) Papildomi ataskaitų egzemplioriai rengiami užsakovui pageidaujant turėti kelis identiškus originalius ataskaitų egzempliorius, ataskaitų vertimus į anglų k. arba jeigu pvz. gaminys yra sudėtinis ir kiekvienos sudedamosios dalies gamintojas nori turėti savo vardu išduotą originalų ataskaitos egzempliorių ir pan. Jeigu ataskaita arba papildomas ataskaitos egzempliorius rengiamas ne to paties užsakovo vardu, t.y. darbų atlikimo sutartis yra sudaroma ne su ataskaitos savininku, GTC PTS tipinėje darbų atlikimo sutartyje, sudaromoje su trečiuoju asmeniu-mokėtoju, turi būti šie papildomi  punktai:

3.16.  UŽSAKOVAS, perdavęs teises kitam juridiniam asmeniui į bandymų ar klasifikavimo ataskaitas, turi raštiškai informuoti ataskaitų savininką apie sutarties 3.10., 3.15. punktus. 

3.17.  UŽSAKOVAS, perdavęs teises keliems juridiniams asmenims į bandymų ar klasifikavimo ataskaitas, turi raštiškai informuoti ataskaitų savininkus, kad keičiant ar išduodant papildomus bandymų ataskaitų ar klasifikavimo ataskaitų egzempliorius turi būti gautas visų ataskaitų savininkų raštiškas sutikimas.

Ataskaitos, turinčios galiojimo datą, papildomas egzempliorius galioja kiek ir originaliosios ataskaitos egzempliorius.

2) Papildomos ataskaitos rengiamos jeigu gamintojas keičia gaminio arba įmonės pavadinimą komerciniais tikslais, pvz. kai tas pats gaminys turi kelis to paties gaminio prekinius pavadinimus arba gamintojas, turintis savo vardu išduotas ataskaitas, perparduoda savo gaminį ir jis į rinką tiekiamas kito gamintojo vardu ir pan., pageidauja kad papildomos ataskaitos būtų išduotos kitam gamintojui. Tokiais atvejais šie abu gamintojai GTC PTS pateikia bendrą deklaraciją apie naujojo pavadinimo gaminio visų charakteristikų identiškumą anksčiau išbandytam gaminiui bei užtikrinimą, kad ir ateityje į rinką jis bus tiekiamas identiškas. Papildoma ataskaita neturi atskiro registracijos numerio. Papildomos ataskaitos parengimo data nesutampa su originaliosios ataskaitos parengimo data. Ataskaitos, turinčios galiojimo datą, Papildoma ataskaita galioja kiek ir originalioji ataskaita.

Ataskaitų papildymas/keitimas. Jei ataskaitoje daromi pakeitimai (pvz. pastebėjus klaidą (-as) ir pan.), yra trys būdai ataskaitos keitimui atlikti:

1) jei klaida pastebima ne vėliau nei po 4 savaičių, kai buvo išleista keičiamoji/pirminė (toliau – senoji) ataskaita, GTC PTS gali parengti naują pataisytą ataskaitą. Šiuo atveju užsakovas grąžina visus senosios ataskaitos originalius egzempliorius bei kopijas kartu su užsakovo deklaracija, jog nebuvo padarytos papildomos kopijos bei senosios ataskaitos rezultatai nenaudoti tiekiant gaminį į rinką. Naujajai ataskaitai suteikiamas tas pats numeris, koks buvo senosios ataskaitos numeris bei paliekama ta pati išleidimo data.

2) vėliau nei po 4 savaičių daromų nedidelių pakeitimų atveju GTC PTS prie kiekvieno ataskaitos egzemplioriaus išleidžia Papildymą su visomis pataisomis ar ištaisytomis klaidomis. GTC PTS su užsakovu aptaria pataisymų pasekmes, ypač jeigu senosios ataskaitos jau buvo panaudotos tiekiant gaminį į rinką. Turi būti gautas užsakovo įsipareigojimas prisegti GTC PTS išduotą Papildymą prie kiekvieno senosios ataskaitos egzemplioriaus, o jeigu senoji ataskaita jau buvo naudojama tiekiant gaminį į rinką, turi būti užsakovo įsipareigojimas, jog šiam tikslui nedelsiant bus naudojamas ir PapildymasPapildymo parengimo data nesutampa su senosios ataskaitos parengimo data. Ataskaitos, turinčios galiojimo datą, Papildymas galioja kiek ir senoji ataskaita. Be to Papildyme turi būti paaiškinimas, jog gaminys perbandytas nebuvo, o tik keitėsi gamintojo/gaminio/užsakovo pavadinimas arba originalioje ataskaitoje buvo klaida (-os). Papildymas yra naudojamas tik kartu su senąja ataskaita, jis atskiro numerio neturi. Užsakovas atsako už jam parengto Papildymo prisegimą prie turimo senosios ataskaitos originalaus egzemplioriaus bei šio Papildymo naudojimą tiekiant gaminį į rinką.

3) jei klaida pastebima vėliau nei po 4 savaičių arba kai neįmanoma parengti Papildymo (pvz. užsakovas pageidauja dalį pateiktos informacijos padaryti konfidencialia ar reikalingi didesni pakeitimai ataskaitoje, ar rengiamas nebe pirmas Papildymas ir pan. atvejais), išleidžiama nauja ataskaita. Užsakovas GTC PTS grąžina senąją ataskaitą (su Papildymais jei tokie buvo), kuriai bus atliekamas keitimas ir rengiama nauja ataskaita su visomis pataisomis ar ištaisytomis klaidomis. Naujajai ataskaitai suteikiamas tas pats numeris, koks buvo senosios ataskaitos numeris. Naujosios ataskaitos parengimo data nesutampa su senosios ataskaitos parengimo data. Jei pakeitimas atliekamas ataskaitoms, turinčioms galiojimo datą, naujoji ataskaita galioja kiek ir senoji ataskaita. .

Duomenų perdavimas, saugojimas. 
Parengti dokumentai yra atsiimami GTC sekretoriate arba užsakovo pageidavimu, išsiunčiami registruotu paštu Paraiškoje nurodytu adresu. Užsakovui pageidaujant, bandymų duomenys gali būti perduoti faksu ar elektroniniu paštu, siunčiant nuskaitytas (skenuotas) originalias patvirtintas ataskaitas. Kiekvieno išduoto dokumento egzemplioriaus originali kopija GTC archyve saugoma 15 metų.

PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius yra akredituotas atlikti šiuos bandymus:

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)

Gaminiai

Viršutinė degimo šiluma

LST EN ISO 1716:2018

Kalorimetrinės bombos metodas

Vienalyčiai gaminiai ir nevienalyčių gaminių pagrindinės sudedamosios dalys

Masės nuostolis

Išsilaikomasis liepsnojimas

Temperatūros pokytis

LST EN ISO 1182:2010

Nedegumo metodas

Gaminiai

Užsidegamumas nuo tiesioginio liepsnos poveikio

LST EN ISO 11925-2:2020

Mažos liepsnos metodas

 

Statybos gaminiai, išskyrus grindų dangas

Degimo charakteristikos, veikiant vieno degančio objekto šiluma

LST EN 13823:2020

Kampe degančio objekto metodas

 

Grindų dangos

Kritinis šilumos srautas

Suminis dūmų kiekis

LST EN ISO 9239-1:2010

Spinduliuojančiojo šilumos šaltinio metodas

Minkšti baldai

Užsidegimas nuo smilkstančios cigaretės

LST EN 1021-1:2014

Smilkstančios cigaretės metodas

Elektros laidai ir kabeliai

Atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai charakteristikos

LST EN 60332-1-2:2005,

LST EN 60332-1-2:2005/A1:2016,

LST EN 60332-1-2:2005/A11:2016, LST EN 60332-1-2:2005/A12:2021

1 kW galios liepsnos metodas

 

Stogai ir stogų dangos

Atsparumo išoriniam ugnies poveikiui charakteristikos

LST CEN/TS 1187:2012

1 bandymų metodas

Degančių medžio drožlių metodas

 

Nelaikančios sienos

 

Atsparumo ugniai charakteristikos

LST EN 1364-1:2015

 

Gaisro poveikio metodas

 

Durų ir anginių sąrankos, atidaromieji langai

Atsparumo ugniai charakteristikos

LST EN 1634-1:2014+A1:2018

Gaisro poveikio metodas

Polimerai

Masės pokytis

LST EN ISO 11358-1:2014

Termogravimetrinės analizės metodas

Nemagnetinės dangos

Storis ant magnetinio paviršiaus

LST EN ISO 2178:2016

Magnetinis metodas

Durų ir anginių sąrankos

Dūmų pralaidumas prie atitinkamos temperatūros

LST EN 1634-3:2004

LST EN 1634-3:2004/AC:2006

LST EN 1634-3:2004/P:2007

Sandarumo metodas

 

Rankinio valdymo durų sąrankos

Mechaninis atsparumas tam tikram kartotinio atidarymo ir uždarymo ciklų skaičiui

LST EN 1191:2013

H priedas

Mechaninio varstymo metodas

 

2021-05-18 patvirtinta aktuali akreditavimo sritis

 
LST EN ISO 1716
Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Degimo šilumos (šilumingumo) nustatymas
Tiriamasis bandinys.
 Bandymams reikia pristatyti apie 1 m2/ 0,5l/ 0,5 kg (kas tinka) vienalyčio gaminio ar kiekvienos nevienalyčio gaminio sudedamosios dalies

LST EN ISO 1182
Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Nedegamumo bandymas
Tiriamasis bandinys.
 Bandiniai turi būti cilindro formos ir kiekvieno jų tūris turi būti (76 ± 8) cm³, skersmuo (45-2) mm ir aukštis (50 ± 3) mm. Bandymams turi būti paruošti 5 vienodi bandiniai arba pristatytas atitinkamas gaminio kiekis, iš kurio būtų galima paruošti minėtų matmenų bandinius.

LST EN 13823
Statybinių gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Statybiniai gaminiai, išskyrus grindų dangas, kuriuos veikia vieno degančio objekto šiluma
Tiriamasis bandinys.
 Kampinį bandinį sudaro du sparnai, pavadinti trumpuoju ir ilguoju sparnu. Bandinio storis – iki 200 mm. Skydiniai gaminiai turi būti tokių matmenų: a) trumpasis sparnas (495 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm; b) ilgasis sparnas (1000 + bandinio storis) mm x (1500 ± 5) mm. Bandymams turi būti paruošti 3-5 vienodi bandiniai.
 
Išsamesnę informaciją apie bandinius galite rasti šiose nuorodose:

LST EN 13823 montavimas bendras

LST EN 13823 montavimas tinkuotoms sistemoms

LST EN ISO 11925-2
Reakcijos į ugnį bandymai. Gaminių užsidegamumas tiesiogiai veikiant liepsna. 2 dalis. Bandymas pavieniu liepsnos šaltiniu
Tiriamasis bandinys.
 Tiriamojo bandinio matmenys turi būti tokie:  ilgis (250-1) mm, plotis (90-1) mm, faktinis storis iki 60 mm. Bandiniai, kurių storis didesnis nei 60 mm, turi būti suploninti iki 60 mm, nupjaunant liepsna neveikiamą paviršių. Gaminių, kurie yra įprastai gaminami dydžių, mažesnių negu tiriamasis bandinys, atitinkamo dydžio tiriamasis pavyzdys turi būti specialiai pagamintas tyrimui. Vienam gaminiui išbandyti reikia 6-12 vnt. bandinių. Jei gaminys turi skirtingas kryptis, pusė bandinių turi būti išpjauti skersai, pusė – išilgai. Jeigu abu bandinio paviršiai yra skirtingi ir jiems abiems reikia nustatyti degumo klasę, prireiks dvigubo bandinių skaičiaus. Taip pat papildomo bandinių skaičiaus reikia daugiasluoksnių gaminių, kurių storis ≥ 10 mm bandymų atveju.

LST EN ISO 9239-1
Grindų dangų reakcijos į ugnį bandymai. 1 dalis. Elgsenos ugnyje nustatymas, naudojant spinduliuojantįjį šilumos šaltinį
Tiriamasis bandinys.
 Bandinio ilgis (1050 ± 5) mm, plotis (230 ± 5) mm, storis iki 58 mm. Bandymams reikia pristatyti šešis bandinius – tris vienos krypties (pvz. gamybos, audimo ir pan. kryptimi) ir tris – pirmajai krypčiai statmenos krypties. Be to esant ribiniams rezultatams reikia numatyti dar 2 degumo požiūriu pavojingesnės krypties bandinius.

Išsamesnę bandinių paruošimo instrukciją rasite šioje nuorodoje.

LST EN 60332-1-2
Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-2 dalis. Atskiro izoliuoto laido ar kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas
Tiriamasis bandinys. Kabelio bandinys turi būti (600 ± 25) mm ilgio. Bandymams turi pristatyta 2,5 m kabelio.

LST EN 1021-1
Baldai. Minkštųjų baldų užsidegamumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis – smilkstanti cigaretė
Tiriamasis bandinys.
 Bandymui naudojamo apmušalo dydis turi būti 800+10mm x 650+10 mm. Apmušalo ilgis turi būti lygiagretus audimo krypčiai. Taip pat reikalingi du šių matmenų pakloto gabaliukai: a) (450 ± 5) mm x (300 ± 5) mm x (75 ± 2) mm; b) (450 ± 5) mm x (150 ± 5) mm x (75 ± 2) mm. Vieno tipo bandymams reikia 1 rinkinio, tačiau gali prireikti ir antro vienodo rinkinio.

LST CEN/TS 1187
Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai. 1 bandymų metodas
Tiriamasis bandinys.
 Vieno tipo stogo konstrukcijos bandymams reikia paruošti 4 bandinius su skirtingomis jungtimis (mazgais). Išsamesnę informaciją apie šiam bandymui reikalingus bandinius rasite šioje nuorodoje. Su paraiška taip pat reikia pateikti priedą su išsamiu stogo konstrukcijos aprašymu.
 
 

PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius taip pat atlieka šiuos bandymus:

LST EN 1021-2 Baldai. Minkštųjų baldų užsidegamumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis - degtuko liepsnos ekvivalentas

LST 1958 Degumo bandymai. Degumo charakteristikų nustatymo metodas

LST EN 1101 Tekstilės medžiagos ir gaminiai. Degumas. Užuolaidos ir apmušalai. Vertikaliai orientuotų bandinių užsidegimo nustatymo detali procedūra (maža liepsna)

LST EN 1102 Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Degumas. Užuolaidos ir drapiruotės. Detali liepsnos plitimo vertikaliai orientuotuose bandiniuose nustatymo procedūra

LST EN 13772 Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Elgsena ugnyje. Užuolaidos ir drapiruotės. Liepsnos sklidimo vertikaliai orientuotuose bandiniuose, esant dideliam uždegimo šaltiniui, matavimas

GOST 12.1.044 Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai. 4.4. p. Skysčių pliūpsnio temperatūros uždarame tiglyje nustatymas

arba

LST EN ISO 2719 Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas

GOST 12.1.044 Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai. 4.5. p. ir 4.6. p. Skysčių užsiliepsnojimo ir pliūpsnio temperatūros atvirame tiglyje nustatymas

arba

LST EN ISO 2592 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas

LST ISO 3864-1 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai

LST ISO 7010 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai

GTC/GBM 10 Saugos ženklų formos, matmenų, spalvos ir atsparumo aplinkos veiksniams įvertinimas

LST ISO 3251 Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas

GOST 12.1.044 Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai. 4.7. p. ir 4.9. p. Kietų medžiagų užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas

GTC/GBM 2 Priešgaisrinių metalo dangų termoizoliacinių savybių nustatymas

GTC/GBM 9 Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas

GTC/GBM 19 Skraidančių žibintų degumo charakteristikų nustatymas ir pavojingumo įvertinimas

LST EN 1846-3 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 3 dalis. Stacionariai sumontuota įranga. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų užsidegamumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė

LST EN ISO 12952-2 Tekstilė. Lovos reikmenų užsidegamumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas

LST EN 597-1 Matracų ir minkštų lovų pagrindų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė

LST EN 597-2 Matracų ir minkštų lovų pagrindų degumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos analogas

LST EN 71-2 Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas

GTC/GBM 18 Medinių konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės įvertinimas

LST EN 3-7 Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1866-1 Kilnojamieji gesintuvai. 1 dalis. Charakteristikos, eksploataciniai parametrai ir bandymo metodai

LST EN 1366-3 Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės

LST EN 1366-4 Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 4 dalis. Linijinių sandūrų sandarikliai

LST EN 1366-2 Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 2 dalis. Priešgaisrinės sklendės

 
LST EN 1021-2
Baldai. Minkštųjų baldų užsidegamumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis - degtuko liepsnos ekvivalentas

Tiriamasis bandinys. Įtaiso apmušalo medžiaga: kiekvienam bandymui naudojamo apmušalo dydis turi būti 800+10 mm x 650+10 mm. Apmušalo ilgis turi būti lygiagretus audimo krypčiai. Minkštas paklotas: vienam rinkiniui reikalingi du šių matmenų pakloto gabaliukai: a) (450 ± 5) mm x (300 ± 5) mm x (75 ± 2) mm; b) (450 ± 5) mm x (150 ± 5) mm x (75 ± 2) mm.
 
LST 1958
Degumo bandymai. Degumo charakteristikų nustatymo metodas.
Tiriamasis bandinys.
 Bandiniai turi būti stačiakampio formos, kiekvieno jų aukštis (150 ± 3) mm, plotis (60 ± 1) mm ir faktinio storio, bet ne storesni kaip 30 mm. Bandymams turi būti paruošti 5 vienodi bandiniai.
 
LST EN 1101
Tekstilės medžiagos ir gaminiai. Degumas. Užuolaidos ir apmušalai. Vertikaliai orientuotų bandinių užsidegimo nustatymo detali procedūra (maža liepsna)
Tiriamasis bandinys.
 Bandymams reikia 1 m2 tiriamo audinio (atskiro bandinio matmenys 200 mm × 80 mm).

LST EN 1102
Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Degumas. Užuolaidos ir drapiruotės. Detali liepsnos plitimo vertikaliai orientuotuose bandiniuose nustatymo procedūra
Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 1-2 m2 tiriamo audinio (atskiro bandinio matmenys 560 mm × 170 mm).

LST EN 13772
Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Elgsena ugnyje. Užuolaidos ir drapiruotės. Liepsnos sklidimo vertikaliai orientuotuose bandiniuose, esant dideliam uždegimo šaltiniui, matavimas
Tiriamasis bandinys.
 Bandymams reikia 1-2 m2 tiriamo audinio (atskiro bandinio matmenys 560 mm × 170 mm).
 
GOST 12.1.044:1989-4.4 p
Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai.
4.4 p. Skysčiai. Pliūpsnio temperatūros nustatymas uždarame tiglyje.

arba
LST EN ISO 2719
Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas
Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 1 litro skysčių.
 
GOST 12.1.044:1989-4.5 p ir 4.6 p
Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai.
4.5 p ir 4.6 p. Skysčiai. Pliūpsnio temperatūros atvirame tiglyje ir užsiliepsnojimo temperatūros nustatymas.

arba
LST EN ISO 2592
Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas
Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 1 litro skysčių.
 
LST ISO 3864-1
Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai
LST ISO 7010
Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai
GTC/GBM 10
Saugos ženklų formos, matmenų, spalvos ir atsparumo aplinkos veiksniams įvertinimas
Tiriamasis bandinys. Dizaino, spalvos, formos ir matmenų įvertinimui reikia pateikti po vieną kiekvieno tipo saugos ženklą. Atsparumo aplinkoms veiksniams bandymams reikia pateikti po 3-6 kiekvienos rūšies (kiekvieno tipo lipdukas, plastmasinė lentelė ir pan.) saugos ženklus.
 
LST ISO 3251
Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas
Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 0,5 l tiriamojo gaminio.
 
GOST 12.1.044
Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai.
4.7 p. ir 4.9 p. Užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas kietoms medžiagoms.

Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 500 g tiriamos medžiagos.
  
GTC/GBM 2
Priešgaisrinių metalo dangų termoizoliacinių savybių nustatymas.

Tiriamasis bandinys. Bandymams turi būti paruošti trys vienodi bandiniai. Plieno plokštelių matmenys (200±1) x (250±1) x (1±0,1) mm. Taip pat reikia apie 1 l dažų ir 0,5 l grunto.
 
GTC/GBM 9
Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas.

Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 0,5 l koncentruoto tirpalo arba 2 l darbinio tirpalo.
 
GTC/GBM 19
Skraidančių žibintų degumo charakteristikų nustatymas ir pavojingumo įvertinimas.
Tiriamasis bandinys. Vieno tipo skraidančių žibintų bandymams reikia 5 vnt. žibintų
 
LST EN 1846-3
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 3 dalis. Stacionariai sumontuota įranga. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos
Tiriamasis bandinys. Vienas gaisrinis automobilis su įranga
 
LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų užsidegamumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė  
Tiriamasis bandinys. Bandiniai turi atitikti (turėti) galutinio gaminio komponentus, stilių ir dizainą (pvz. apkantavimas, apdaila, siuvinėjimas, etiketės, užsegimai ir pan.). Bandymams reikia 1 gaminio.
 
LST EN ISO 12952-2 Tekstilė. Lovos reikmenų užsidegamumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas
Tiriamasis bandinys. Bandiniai turi atitikti (turėti) galutinio gaminio komponentus, stilių ir dizainą (pvz. apkantavimas, apdaila, siuvinėjimas, etiketės, užsegimai ir pan.). Bandymams reikia 1 gaminio.
 
LST EN 597-1
Matracų ir minkštų lovų pagrindų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė.

Tiriamasis bandinys. Bandinio sudėtinės dalys ir sandara turi atitikti matracą, čiužinį ar minkštąjį lovos pagrindą. Bandinio matmenys: 1 natūralaus dydžio gaminys arba 450 mm x 450 mm x vardinis matraco, čiužinio ar minkštojo lovos pagrindo storis.
 
LST EN 597-2
Matracų ir minkštų lovų pagrindų degumo įvertinimas 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos analogas.

Tiriamasis bandinys. Bandinio sudėtinės dalys ir sandara turi atitikti matracą, čiužinį ar minkštąjį lovos pagrindą. Bandinio matmenys: 1 natūralaus dydžio gaminys arba 450 mm x 450 mm x vardinis matraco, čiužinio ar minkštojo lovos pagrindo storis.
 
LST EN 71-2
Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas

Tiriamasis bandinys. Barzdų, ūsų, perukų ir kt., pagamintų iš plaukų, pūkų arba panašių savybių turinčių medžiagų (pvz. iš krintančių kaspinų, popierinių arba medžiaginių juostelių), lietų viso veido arba veido dalies kaukių bei minkštų kimštinių žaislų (gyvūnų, lėlių ir kt.) pūkiniu arba medžiaginiu paviršiumi didesnių nei 150 mm atveju - bandymams reikia vieno vienos rūšies žaislo.
 
GTC/GBM 18
Medinių konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės įvertinimas.
Medinių konstrukcijų fragmentų atranka:
Medienos fragmentai turi būti atrinkti taip, kad jie padarytų kuo mažesnį poveikį pačiai konstrukcijai. Fragmento paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis nei 20 cm2, storis ne mažesnis nei 1 cm.
Pastate, iš 6 skirtingų medinių konstrukcijų mechaniniu būdu (nupjaunama, atskeliama ir pan.) paimama po 1 medinių konstrukcijų fragmentą. Pastate, kuriame yra mažiau nei 6 medinės konstrukcijos, paimama po kelis fragmentus iš tų pačių konstrukcijų skirtingų vietų, kad iš viso būtų paimti 6 fragmentai. Fragmentai paimami iš tokių medinių konstrukcijų vietų, kuriose nėra sakų ir šakų.
Kiekvienas fragmentas turi būti sunumeruotas, aprašyta konstrukcija iš kurios fragmentas paimtas ir sudaryta atrankos schema, kurioje pažymėtos fragmentų atrankos vietos.

Rengiami dokumentai:
PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius (toliau – GTC PTS) pasibaigus turimos klasifikavimo ataskaitos galiojimo terminui pagal anksčiau atliktų bandymų rezultatus gali parengti šiuos dokumentus:

 • Degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-1

 • Atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-2

 • Priešgaisrinių sklendžių atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-3

 • Dūmų kontrolės sistemų komponentų atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-4

 • Stogų išorinio ugnies poveikio klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-5

 • Elektros kabelių degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-6

 • Tekstilės degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13773

 • Išplėstinio taikymo ataskaitą pagal LST EN 15725

 • Ataskaitos papildomą originalų egzempliorių (ta pačia kalba arba vertimą į anglų k.)

 • Ataskaitos Papildymą/Keitimą, Papildomą ataskaitą (plačiau žr. Rezultatų pateikimas)

 • Išvadą

Pateikiami dokumentai: 

 • Paraiška (forma KSD-038) (pateikiama ta pati paraiška kaip ir bandymams, tačiau grafos, susijusios su bandymų atlikimu nepildomos)

 • bandymų ataskaitos ar jų patvirtintos kopijos;

 • papildomų dokumentų užsienio kalba (jei tokių yra) vertimas į lietuvių kalbą (laboratorijos sutikimu vertimo iš anglų k. gali nereikti);

 • GTC PTS pareikalavus – kita reikalinga informacija.

Šiame puslapyje skelbiamos galiojančios PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyriaus (toliau – GTC PTS) (iki 2018-02-01 Gaminių tyrimų skyriaus ir Konstrukcijų tyrimų skyriaus) išduotos klasifikavimo ataskaitos, kurioms skelbti buvo gautas užsakovo sutikimas.

Sutikimų negauta

Jeigu gaminys papuola į Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą (2017), tačiau GTC PTS išbandytas nesilaikant gaminiui numatytų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo  ir tikrinimo procedūrų, išsamiai apibrėžtų Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, priimtame 2011 m. kovo 9 d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, šiame puslapyje jis nėra/nebus skelbiamas net ir gavus užsakovo sutikimą. Visi gaminiai, papuolantys į Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą ir išbandyti GTC PTS pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 3 sistemą yra skelbiami čia.

Darbų atlikimo kainos

Čia galite susipažinti su orientacine 2021 metais GTC atliekamų darbų kaina, apskaičiuota vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodika (Žin., 2009, Nr. 63-2534) ir patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-11.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-16