Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo pagrindas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatymo 5 straipsniu ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1482 ,,Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti jų atitikties vertinimo tvarką, paskyrimo“ 1.10. punktu įgaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (toliau - VRM) tvirtinti teisės aktus, nustatančius privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir atitikties vertinimo tvarką gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikai, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagoms, gaisrinės saugos ženklams, civilinės pirotechnikos priemonėms (toliau - gaisrinė įranga). Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 407 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) pavedė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM (toliau – PAGD) organizuoti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą pagal minėtas taisykles. PAGD direktorius 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl pavedimo vykdyti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą ir įgaliojimo pasirašyti gaisrinės įrangos atitikties sertifikatus suteikimo” pavedė Gaisrinių tyrimų centrui vykdyti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą ir išduoti gaisrinės įrangos atitikties sertifikatus.

Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo sritis

Lietuvos Respublikoje gaisrinės įrangos atitiktį įvertina Gaisrinių tyrimų centro Atitikties įvertinimo skyrius (toliau – GTC AĮS) pagal taisyklėmis įteisintą atitikties įvertinimo schemą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 ,,Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ nustatė gaisrinės įrangos, įtrauktos į privalomojo atitikties įvertinimo sritį, sąrašą, apimantį gaisrinę gelbėjimo įrangą ir gaisrinius automobilius, gaisro gesinimo priemones, gaisro gesinimo medžiagas ir gaisrinės saugos ženklus. Šiame sąraše nurodytas gaisrinės įrangos pavadinimas, techninė specifikacija, kuri nustato reikalavimą gaisrinei įrangai ir privalomieji saugos reikalavimai.

Atitikties įvertinimo darbų kainos

Gaisrinių  tyrimų  centre atliekamų atitikties  įvertinimo darbų  kainos 2024 m. patvirtintos Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-11 ,,Dėl 2024 m. gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų kainų patvirtinimo", vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1-70/2021 (1.4 E) „Dėl Gaisrinių tyrimų centre atliekamų atitikties vertinimo darbų, vykimo į gamybos sąlygų vertinimo auditus ir (arba) kitos užduoties atlikti kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta apskaičiavimo metodika ir Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-8 ,,Dėl Centro valandinio įkainio, išlaidų ir turto augimo koeficientų, išlaidų centrui administruoti ir tarnybinio ir specialiųjų automobilių vidutinių vieno kilometro kainų 2024 metams patvirtinimo" bei Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-10 ,,Dėl laiko sąnaudų atitikties įvertinimo procedūrai atlikti (nds) ir gaminio (produkto), kurio atitiktis vertinama, sudėtingumo koeficiento (ks) verčių patvirtinimo".

Skundų, apeliacijų ir ginčų nagrinėjimas

Pareiškėjo skundai (raštu išreikštas nepasitenkinimas Atitikties įvertinimo skyriaus (toliau – AĮS) priimtais sprendimais ar atliktų darbų kokybe) registruojami AĮS kokybės vadybininko Skundų registravimo žurnale. Skundai priimami tik dėl AĮS sertifikuotų gaminių ir sertifikavimo darbų.

Užregistravus gautą skundą, per 15 darbo dienų AĮS vedėjas sukviečia AĮS darbuotojus, kurie informuojami apie skundo gavimą ir bendrom jėgom detaliai išsiaiškinamos visos su jo atsiradimu susijusios aplinkybės ir, jei reikia, peržiūrimi sertifikavimo darbų rezultatai. Pareiškėjas į skundo svarstymą nekviečiamas. Skundui, apeliacijai ar ginčui nagrinėti negali būti skiriami darbuotojai ar vadovai, jei yra nors koks sąryšis, kuris gali kompromituoti tyrimo nešališkumą.

Jei pareiškėjo skundas pripažįstamas pagrįstu, numatomi būdai ir priemonės pareiškėjo skundui patenkinti. Apie priimtą sprendimą ir jo įgyvendinimo terminus per 3 darbo dienas nuo skundo išnagrinėjimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu.

Atlikus visus su skundo nagrinėjimu ir tenkinimu susijusius darbus, pakoreguota sertifikavimo medžiaga išduodama pareiškėjui, o jeigu tai susiję su nutarimo dėl sertifikato neišdavimo pakeitimu, tai apie tai informuojama Koordinavimo Taryba.

Pareiškėjas, nepatenkintas AĮS priimtais sprendimais, per 15 dienų turi teisę paduoti apeliaciją (apeliacija - atitikties įvertinimo objekto teikėjo kreipimasis į atitikties įvertinimo įstaigą dėl persvarstymo sprendimo, kurį dėl šio objekto priėmė ta įstaiga) Koordinavimo tarybai, kuri privalo užtikrinti apeliacijų proceso nešališkumą. Koordinavimo taryba sudaro Apeliacinę komisiją, kuri išnagrinėja apeliaciją ir pateikia apeliantui raštišką pranešimą apie apeliacijos išvadas bei būdus sprendimui pasiekti. Darbuotojai, tarp jų ir tie, kurie atlieka vadovaujantį darbą, negali būti įtraukti į apeliacijų nagrinėjimą, jei jie yra susiję su apeliacijos objektu pastaruosius 1 metus.

AĮS kokybės vadybininkas kaupia ir analizuoja iš gamintojų gaunamą informaciją apie vartotojų skundus dėl paslaugų kokybės. Sukaupta informacija naudojama planuojant priežiūros patikrinimus gamyboje.

Atnaujinimo data: 2024-02-22