Eksploatacinių savybių vertinimo tvarka

Paraiškos pateikimas, bandinių atrinkimas, priėmimas

Kai Gaisrinių tyrimų centro (toliau – GTC) Produktų tyrimų skyrius (toliau – PTS) atlieka bandymus gaminiams, kuriems eksploatacinių savybių vertinimas yra atliekamas paskelbtojoje (notifikuotoje) sertifikavimo įstaigoje (pvz. Statybos produktų sertifikavimo centre) pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 1 arba 1+ sistemą, išsamiai apibrėžtą Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, priimtame 2011 m. kovo 9 d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – Statybos produktų reglamentas), bandiniai gaunami su paskelbtosios įstaigos atitinkamos formos bandinių atrankos aktu ir Paraiška (forma KSD-038). Šiuo atveju GTC PTS neveikia kaip notifikuotoji įstaiga.

Jeigu eksploatacinių savybių vertinimas yra atliekamas pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 3 sistemą, išsamiai apibrėžtą Statybos produktų reglamente, gamintojas, norėdamas atlikti statybos gaminio degumo, atsparumo ugniai ar stogų ir (arba) stogų dangų atsparumo išoriniam ugnies poveikiui vertinimą, užpildo Eksploatacinių savybių vertinimo paraišką (forma NKSD-126), pats atrenka tipiškus produkcijai gaminius, paruošia bandinius ir su jais pateikia Gamintojo deklaraciją(forma NKSD-125), kurioje yra išsamus bandymams pristatyto gaminio (-ių) aprašymas (tankis, storis, sudėtis, sluoksnių kiekis ir kt.) bei gaminio (-ių) atrankos detalės (iš kokio kiekio buvo atrinktas gaminys, partijos Nr. ir kt.). Taip pat šioje deklaracijoje gamintojas patvirtina, jog gaminio gamybos procese nėra jokių ypatingų procedūrų ar etapų, kurie sąlygotų priešgaisrinių savybių pagerinimą nustatant gaminio degumo, atsparumo ugniai ar atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasę ir bandymams pateikia gaminius, tipiškus numatomai ar esamai gamybai bei įsipareigoja ateityje užtikrinti eksploatacinių savybių vertinimui pateiktos produkcijos kokybės stabilumą.

Užsakovas bandinius privalo paruošti pagal atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus arba laboratorijos sutikimu pateikti tokiais kiekiais, iš kurių GTC PTS specialistai už papildomą mokestį galėtų paruošti reikiamų matmenų bandinius. Užsakovui pristačius bandinius arba bandinių paruošimui reikalingą gaminio kiekį, GTC PTS darbuotojas įsitikinęs objekto tinkamumu užpildo atitinkamai Paraiškos arba Eksploatacinių savybių vertinimo paraiškos apatinę (tonuotą) dalį. Prieš pradedant bandymus, abi pusės pasirašo Darbų atlikimo sutartį (tipinė forma), pagal kurią užsakovas sutinka, jog pasiūlyti bandymų metodai vertinant jo gaminio degumo, atsparumo ugniai ar atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasę jam tinka, o GTC direktorius patvirtina, kad GTC PTS gali tinkamai atlikti bandymus pagal pasirinktus metodus bei atlikti gaminio eksploatacinių savybių vertinimą. Jei bandymų metodai pasikeičia ar prireikia atlikti papildomus bandymus patvirtinimas pakartojamas.

Rezultatų pateikimas

Paskelbtosios veiklos srityje GTC PTS išduoda atitinkamos formos degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-1, atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-2, stogų ir (arba) stogų dangų atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-5 ar elektros kabelių degumo klasifikavimo ataskaitą pagal LST EN 13501-6, prie kurios turi būti mažiausiai viena ar kelios bandymų ataskaitos, taip pat gali būti bandymų programa, išplėstinio taikymo ataskaita ar kiti dokumentai, kuriuose atsispindėtų visi gaminio eksploatacinių savybių vertinimo veiksmai.

GTC PTS statybiniams gaminiams pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 3 sistemąnustatytą degumo, atsparumo ugniai ar atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasę skelbia internetiniame GTC puslapyje.

Atnaujinimo data: 2023-12-10