Bandymų užsakymas ir rezultatų pateikimas

Bandymų užsakymas
Užsakovas, pageidaujantis, kad Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyriuje (toliau – GTC PTS)  (iki 2018-02-01 buvo du atskiri skyriai Gaminių tyrimų skyrius ir Konstrukcijų tyrimų skyrius) būtų atlikti gaisriniai bandymai, pateikia užpildytą Paraišką(forma KSD-038). Paraiška gali būti pateikiama ne tik tiesiogiai ją pristatant, bet ir siunčiant specialistams elektroniniu paštu. Kiekvienam gaminiui/sistemai/konstrukcijai ar gaminių grupei pildoma atskira Paraiška, kurioje turi būti išsamus bandymams pateikiamo objekto aprašymas (sistemų/konstrukcijų bandymų atveju išsamūs duomenys apie bandomąjį objektą pateikiami prieduose prie paraiškos). GTC PTS neatlieka bandinių atrankos (išskyrus mėginių paėmimą priešgaisrinės dangos termogravimetriniams tyrimams bei medienos konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės įvertinimui). Užsakovas atrenka/paruošia/sumontuoja bandinius bei pristato juos į GTC PTS laboratoriją (konstrukcijų bandymų atvejais bandiniai montuojami vietoje), kuri yra Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus raj. (http://www.maps.lt/?laboratorija). Su bandiniais užsakovas tam tikrais atvejais pateikia bandinių atrankos aktą (pvz. sertifikavimo atveju). Užsakovas bandinius privalo paruošti pagal atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus arba su laboratorijos sutikimu pateikti tokiais kiekiais, iš kurių GTC PTS specialistai už papildomą mokestį galėtų paruošti reikiamų matmenų bandinius. Išsamesnę informaciją apie kiekvieno metodo bandinius galima rasti nuorodose Akredituoti bandymai ir Neakredituoti bandymai. GTC PTS darbuotojas, priimantis iš užsakovo bandinius ar medžiagas bandiniams paruošti, įsitikina objekto tinkamumu bandymams (matmenys, kiekis ir pan.) ir patikrina ar užsakovas teisingai užpildė Paraišką. Užsakovas gali pareikšti norą, jog bandymai būtų atlikti su nukrypimais nuo standarto, atsiimti ar apžiūrėti bandinių liekanas po bandymų, taip pat stebėti jo gaminių bandymus ir kt., tai turi būti nurodyta Paraiškos skyriuje Papildoma informacija. Prieš pradedant bandymus abi pusės pasirašo Darbų atlikimo sutartį (tipinė forma, pagal kurią užsakovas sutinka, jog pasiūlytas metodas jam tinka, o GTC direktorius patvirtina, kad GTC PTS gali tinkamai atlikti bandymą pagal pasirinktą metodą. Jei metodas pasikeičia, patvirtinimas pakartojamas. Kartu su GTC parengta Darbų atlikimo sutartimi užsakovui Paraiškoje nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama ir Išankstinio apmokėjimo sąskaita.

Medinių konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės įvertinimo užsakymas
Užsakovas, pageidaujantis, kad GTC PTS  jo objekte atliktų medienos fragmentų padengtų antipireniniais tirpalais atranką bei bandymus (atranka privaloma norint gauti padengimo kokybės įvertinimo išvadą, esančią bandymų ataskaitoje), pateikia užpildytą Paraišką(forma KSD-038). Kiekvienam objektui pildoma atskira Paraiška bei pateikiamas objekto brėžinys.  

Pastaba: užsakovas pasirūpina GTC PTS specialistų nuvežimu ir parvežimu iš objekto arba apmoka transporto išlaidas pagal GTC pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

Priešgaisrinės dangos storio matavimų užsakymas
Užsakovas, pageidaujantis, kad GTC PTS  atliktų priešgaisrinės dangos storio matavimus (su tikslu gauti GTC PTS išvadą dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai), pateikia užpildytą Paraišką (forma KSD-038). Kiekvienam matavimų objektui pildoma atskira Paraiška bei pateikiami šie papildomi dokumentai:

  1. Matuojamo objekto brėžiniai
  2. Dažymo darbus atlikusios įmonės deklaracija dėl grunto storio bei aplinkos sąlygų (temperatūros, drėgmės) dangų dengimo metu
  3. Priešgaisrinių dažų gamintojo deklaracija dėl grunto suderinamumo su priešgaisriniais dažais
  4. Priešgaisrinių dažų sertifikatas arba dažų gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 1 priedą)
  5. Technologinė kortelė
  6. Kritinių temperatūrų skaičiavimai, pasirašyti projekto/gaisrinės projekto dalies vadovo (jeigu buvo skaičiuotos kritinės temperatūros).

Pastabos:
- pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-236 patvirtinto konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašo 25 p., grunto ir priešgaisrinės dangos bendro storio matavimai atliekami prieš padengiant konstrukcijas viršutinės dangos sluoksniu.

- užsakovas pasirūpina GTC PTS specialistų nuvežimu ir parvežimu iš objekto arba apmoka transporto išlaidas pagal GTC pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą

Priešgaisrinės dangos plieninėms konstrukcijoms mėginių atrankos ir termogravimetrinės analizės užsakymas
Užsakovas, pageidaujantis, kad GTC PTS jo objekte atliktų priešgaisrinės dangos mėginių atranką (atranka privaloma norint gauti GTC PTS išvadą dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai) bei atliktų termogravimetrinę analizę, pateikia užpildytą Paraišką(forma KSD-038). Kiekvienam objektui pildoma atskira Paraiška bei pateikiami šie papildomi dokumentai:

     1.  Objekto brėžiniai
     2.  Apdailinių dažų deklaracija ir jų suderinamumas su priešgaisriniais dažais (jeigu yra apdailiniai dažai).

Pastabos:

- norint gauti GTC PTS išvadą dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai kai priešgaisrinės dangos storio matavimus atliko kita akredituota įstaiga, papildomai būtina pateikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-236 patvirtinto konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašo p. 47 ir 48 išvardintus dokumentus.

- užsakovas pasirūpina GTC PTS specialistų nuvežimu ir parvežimu iš objekto arba apmoka transporto išlaidas pagal GTC pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą

Rezultatų pateikimas
Ataskaitų rengimas. 
Atlikę bandymus GTC PTS darbuotojai parengia Bandymų ataskaitą, kurioje rezultatai pateikiami tiksliai ir objektyviai atitinkamoje, konkrečiam bandymo metodui paruoštoje formoje. Jei užsakovas pageidavo atlikti tik tiriamąjį bandymą arba gaminys nepasiekė parametrų, kurių užsakovas tikėjosi, jam vietoje bandymų ataskaitos gali būti išduota Informacinė bandymų ataskaita (šis dokumentas negalės būti naudojamas klasifikavimui). Be šių ataskaitų, užsakovui pagal gautus bandymų rezultatus gali būti rengiama IšvadaDegumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-1, Atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-2, Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-5, Elektros kabelių degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13501-6, Tekstilės degumo klasifikavimo ataskaita pagal LST EN 13773, Išplėstinio taikymo ataskaita pagal LST EN 15725, ataskaitospapildymas,keitimas, papildomas egzempliorius ar papildoma ataskaita. Jeigu minėtų dokumentų parengimas užsakomas ne tuo pačiu metu kada buvo užsakomi bandymai, užsakovas pateikia standartinę Paraišką (forma KSD-038), tačiau šiuo atveju grafos, susijusios su bandymų atlikimu, nepildomos.

Visos ataskaitos paprastai rengiamos vienu egzemplioriumi, tačiau užsakovui pageidaujant, gali būti parengiami papildomi ataskaitų egzemplioriai arba rengiamos papildomos ataskaitos:

1) Papildomi ataskaitų egzemplioriai rengiami užsakovui pageidaujant turėti kelis identiškus originalius ataskaitų egzempliorius, ataskaitų vertimus į anglų k. arba jeigu gaminys yra sudėtinis ir kiekvienos sudedamosios dalies gamintojas nori turėti originalų identiškos ataskaitos egzempliorių ir pan. Jeigu ataskaita arba papildomas ataskaitos egzempliorius rengiamas ne to paties užsakovo vardu, t.y. darbų atlikimo sutartis yra sudaroma ne su ataskaitos savininku, GTC PTS tipinėje darbų atlikimo sutartyje, sudaromoje su trečiuoju asmeniu-mokėtoju, turi būti šie papildomi  punktai:

3.16.  UŽSAKOVAS, perdavęs teises kitam juridiniam asmeniui į bandymų ar klasifikavimo ataskaitas, turi raštiškai informuoti ataskaitų savininką apie sutarties 3.10., 3.15. punktus. 

3.17.  UŽSAKOVAS, perdavęs teises keliems juridiniams asmenims į bandymų ar klasifikavimo ataskaitas, turi raštiškai informuoti ataskaitų savininkus, kad keičiant ar išduodant papildomus bandymų ataskaitų ar klasifikavimo ataskaitų egzempliorius turi būti gautas visų ataskaitų savininkų raštiškas sutikimas.

Ataskaitos, turinčios galiojimo datą, papildomas egzempliorius galioja kiek ir originaliosios ataskaitos egzempliorius.

2) Papildomos ataskaitos rengiamos jeigu gaminys yra sudėtinis ir kažkurios sudedamosios dalies gamintojas papildomai pageidauja turėti tik jo vardu išduotą ataskaitos egzempliorių. Papildoma ataskaita neturi atskiro registracijos numerio. Papildomos ataskaitos parengimo data nebūtinai sutampa su originaliosios ataskaitos parengimo data. Ataskaitos, turinčios galiojimo datą, Papildoma ataskaita galioja kiek ir originalioji ataskaita.

Ataskaitų papildymas/keitimas. Jei ataskaitoje daromi pakeitimai (pvz. pastebėjus klaidą (-as) ir pan.), yra trys būdai ataskaitos keitimui atlikti:

1) jei klaida pastebima ne vėliau nei po 4 savaičių, kai buvo išleista keičiamoji/pirminė (toliau – senoji) ataskaita, GTC PTS gali parengti naują pataisytą ataskaitą. Šiuo atveju užsakovas grąžina visus senosios ataskaitos originalius egzempliorius bei kopijas kartu su užsakovo deklaracija, jog nebuvo padarytos papildomos kopijos bei senosios ataskaitos rezultatai nenaudoti tiekiant gaminį į rinką. Naujajai ataskaitai suteikiamas tas pats numeris, koks buvo senosios ataskaitos numeris bei paliekama ta pati išleidimo data.

2) vėliau nei po 4 savaičių daromų nedidelių pakeitimų atveju GTC PTS prie kiekvieno ataskaitos egzemplioriaus išleidžia Papildymą su visomis pataisomis ar ištaisytomis klaidomis. GTC PTS su užsakovu aptaria pataisymų pasekmes, ypač jeigu senosios ataskaitos jau buvo panaudotos tiekiant gaminį į rinką. Turi būti gautas užsakovo įsipareigojimas prisegti GTC PTS išduotą Papildymą prie kiekvieno senosios ataskaitos egzemplioriaus, o jeigu senoji ataskaita jau buvo naudojama tiekiant gaminį į rinką, turi būti užsakovo įsipareigojimas, jog šiam tikslui nedelsiant bus naudojamas ir PapildymasPapildymo parengimo data nesutampa su senosios ataskaitos parengimo data. Ataskaitos, turinčios galiojimo datą, Papildymas galioja kiek ir senoji ataskaita. Be to Papildyme turi būti paaiškinimas, jog gaminys perbandytas nebuvo, o tik keitėsi gamintojo/gaminio/užsakovo pavadinimas arba originalioje ataskaitoje buvo klaida (-os). Papildymas yra naudojamas tik kartu su senąja ataskaita, jis atskiro numerio neturi. Užsakovas atsako už jam parengto Papildymo prisegimą prie turimo senosios ataskaitos originalaus egzemplioriaus bei šio Papildymo naudojimą tiekiant gaminį į rinką.

3) jei klaida pastebima vėliau nei po 4 savaičių arba kai neįmanoma parengti Papildymo (pvz. užsakovas pageidauja dalį pateiktos informacijos padaryti konfidencialia ar reikalingi didesni pakeitimai ataskaitoje, ar rengiamas nebe pirmas Papildymas ir pan. atvejais), išleidžiama nauja ataskaita. Užsakovas GTC PTS grąžina senąją ataskaitą (su Papildymais jei tokie buvo), kuriai bus atliekamas keitimas ir rengiama nauja ataskaita su visomis pataisomis ar ištaisytomis klaidomis. Naujajai ataskaitai suteikiamas tas pats numeris, koks buvo senosios ataskaitos numeris. Naujosios ataskaitos parengimo data nesutampa su senosios ataskaitos parengimo data. Jei pakeitimas atliekamas ataskaitoms, turinčioms galiojimo datą, naujoji ataskaita galioja kiek ir senoji ataskaita. .

Duomenų perdavimas, saugojimas. 
Parengti dokumentai yra atsiimami GTC sekretoriate arba užsakovo pageidavimu, išsiunčiami registruotu paštu Paraiškoje nurodytu adresu. Užsakovui pageidaujant, bandymų duomenys gali būti perduoti elektroniniu paštu siunčiant skenuotas originalias patvirtintas ataskaitas. Kiekvieno išduoto dokumento egzemplioriaus originali kopija saugoma ir GTC archyve.

Atnaujinimo data: 2023-12-10