Neakredituoti bandymai

Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius taip pat atlieka šiuos bandymus

LST EN 1021-2 Baldai. Minkštųjų baldų užsidegamumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis - degtuko liepsnos ekvivalentas

LST 1958 Degumo bandymai. Degumo charakteristikų nustatymo metodas

LST EN 1101 Tekstilės medžiagos ir gaminiai. Degumas. Užuolaidos ir apmušalai. Vertikaliai orientuotų bandinių užsidegimo nustatymo detali procedūra (maža liepsna)

LST EN 1102 Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Degumas. Užuolaidos ir drapiruotės. Detali liepsnos plitimo vertikaliai orientuotuose bandiniuose nustatymo procedūra

LST EN 13772 Tekstilė ir tekstilės gaminiai. Elgsena ugnyje. Užuolaidos ir drapiruotės. Liepsnos sklidimo vertikaliai orientuotuose bandiniuose, esant dideliam uždegimo šaltiniui, matavimas

GOST 12.1.044 Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai. 4.4. p. Skysčių pliūpsnio temperatūros uždarame tiglyje nustatymas

arba

LST EN ISO 2719 Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas

GOST 12.1.044 Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai. 4.5. p. ir 4.6. p. Skysčių užsiliepsnojimo ir pliūpsnio temperatūros atvirame tiglyje nustatymas

arba

LST EN ISO 2592 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas

LST ISO 3864-1 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai

LST ISO 7010 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai

GTC/GBM 10 Saugos ženklų formos, matmenų, spalvos ir atsparumo aplinkos veiksniams įvertinimas

LST ISO 3251 Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas

GOST 12.1.044 Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai. 4.7. p. ir 4.9. p. Kietų medžiagų užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas

GTC/GBM 9 Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas

GTC/GBM 19 Skraidančių žibintų degumo charakteristikų nustatymas ir pavojingumo įvertinimas

LST EN ISO 15025

Apsauginė apranga. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo bandymo metodas

LST EN 16733

Statybos gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Statybos gaminių nuolatinio smilkimo polinkio nustatymas

LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų užsidegamumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė

LST EN ISO 12952-2 Tekstilė. Lovos reikmenų užsidegamumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas

LST EN 597-1 Matracų ir minkštų lovų pagrindų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė

LST EN 597-2 Matracų ir minkštų lovų pagrindų degumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos analogas

LST EN 71-2 Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas

GTC/GBM 18 Medinių konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės įvertinimas

LST EN 1366-3 Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės

LST EN 1366-4 Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 4 dalis. Linijinių sandūrų sandarikliai

LST EN 1366-2 Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 2 dalis. Priešgaisrinės sklendės

LST EN 1846-1

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 1 dalis. Nomenklatūra ir žymėjimas

LST EN 1846-2

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 2 dalis. Bendrieji reikalavimai. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

LST EN 1846-3

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 3 dalis. Stacionariai sumontuota įranga. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

LST EN 14043

Priešgaisrinių tarnybų naudojami aukštybiniai įtaisai. Pasukamosios kombinuotųjų judesių kopėčios. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai bei bandymo metodai

LST EN 14044

Priešgaisrinių tarnybų naudojami aukštybiniai įtaisai. Pasukamosios nuosekliojo judesio kopėčios. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai bei bandymo metodai

LST EN 1777

Hidraulinės priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų automobilių platformos. Saugos reikalavimai ir bandymai

LST EN 14466

Gaisriniai siurbliai. Nešiojamieji siurbliai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, bandymai

LST EN 1028-1

Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 1 dalis. Klasifikavimas. Bendrieji ir saugos reikalavimai

LST EN 1028-2

Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 2 dalis. Bendrųjų ir saugos reikalavimų tikrinimas

LST EN 14710-1

Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio. 1 dalis. Klasifikacija, bendrieji ir saugos reikalavimai

LST EN 14710-2

Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio. 2 dalis. Bendrųjų ir saugos reikalavimų tikrinimas

LST EN 1947

Gaisrinės žarnos. Siurblių ir transporto priemonių pusiau standžios tiekimo žarnos ir žarnų sąrankos

LST EN ISO 14557

Gaisro gesinimo žarnos. Guminės ir plastikinės įsiurbimo žarnos ir žarnų sąrankos

GTC/TS 01

Gaisrinės slėginės žarnos – Siurblių ir transporto priemonių nepralaidžios plokščiosios tiekimo žarnos ir žarnų sąrankos

GTC/TS 02

D aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo mova PN 16

GTC/TS 03

C aliuminio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16

GTC/TS 04

B aliuminio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16

GTC/TS 05

A aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo mova PN 16

GTC/TS 06

C aliuminio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16 gaisrinei slėginei žarnai C 42

GTC/TS 07

Valstybines priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai

LST EN 1147

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojamos kilnojamosios kopėčios

LST EN 13204

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami dvigubojo veikimo hidrauliniai gelbėjimo įrankiai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

LST EN 13731

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojamos pneumatinės pagalvės. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

LST EN 15182-1

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 15182-2

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 2 dalis. Sudėtiniai PN 16 švirkštai

LST EN 15182-3

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 3 dalis. Ištisinės čiurkšlės ir (arba) fiksuoto čiurkšlės išpurškimo kampo PN 16 švirkštai

LST EN 15182-4

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. 4 dalis. Didžiaslėgiai PN 40 švirkštai

LST EN 15767-1

Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 1 dalis. Kilnojamųjų purkštuvų sąrankų bendrieji reikalavimai

LST EN 15767-2

Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 2 dalis. Vandens purškimo tūtos

LST EN 15767-3

Kilnojamoji gaisro gesinimo medžiagų, kurias tiekia gaisriniai siurbliai, purškimo įranga. Kilnojamieji purkštuvai. 3 dalis. Putų įtaisai

LST EN 1866-1

Kilnojamieji gesintuvai. 1 dalis. Charakteristikos, eksploataciniai parametrai ir bandymo metodai

LST EN 1866-2

Kilnojamieji gesintuvai. 2 dalis. EN  1866-1 reikalavimus atitinkančių 30 barų arba mažesnio didžiausiojo leidžiamojo slėgio gesintuvų konstrukcijos, atsparumo slėgiui ir mechaninių bandymų reikalavimai

LST EN 1866-3

Kilnojamieji gesintuvai. 3 dalis. EN 1866-1 reikalavimus atitinkančių CO2 gesintuvų surinkimo, konstrukcijos ir atsparumo slėgiui reikalavimai

LST EN 3-7

Nešiojamieji gesintuvai. 7 dalis. Charakteristikos, veikimo reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1021-2
Baldai. Minkštųjų baldų užsidegamumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis - degtuko liepsnos ekvivalentas

Tiriamasis bandinys. Įtaiso apmušalo medžiaga: kiekvienam bandymui naudojamo apmušalo dydis turi būti 800+10 mm x 650+10 mm. Apmušalo ilgis turi būti lygiagretus audimo krypčiai. Minkštas paklotas: vienam rinkiniui reikalingi du šių matmenų pakloto gabaliukai: a) (450 ± 5) mm x (300 ± 5) mm x (75 ± 2) mm; b) (450 ± 5) mm x (150 ± 5) mm x (75 ± 2) mm.

GOST 12.1.044:1989-4.4 p
Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai.
4.4 p. Skysčiai. Pliūpsnio temperatūros nustatymas uždarame tiglyje.

arba

LST EN ISO 2719

Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas

Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 1 litro skysčių.

GOST 12.1.044:1989-4.5 p ir 4.6 p

Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai.
4.5 p ir 4.6 p. Skysčiai. Pliūpsnio temperatūros atvirame tiglyje ir užsiliepsnojimo temperatūros nustatymas.

arba

LST EN ISO 2592

Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas

Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 1 litro skysčių.

LST ISO 3864-1

Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai

LST ISO 7010

Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai

GTC/GBM 10

Saugos ženklų formos, matmenų, spalvos ir atsparumo aplinkos veiksniams įvertinimas
Tiriamasis bandinys. Dizaino, spalvos, formos ir matmenų įvertinimui reikia pateikti po vieną kiekvieno tipo saugos ženklą. Atsparumo aplinkoms veiksniams bandymams reikia pateikti po 3-6 kiekvienos rūšies (kiekvieno tipo lipdukas, plastmasinė lentelė ir pan.) saugos ženklus.

LST ISO 3251

Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas

Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 0,5 l tiriamojo gaminio.

GOST 12.1.044
Medžiagų gaisro – sprogimo pavojingumas. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai.
4.7 p. ir 4.9 p. Užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas kietoms medžiagoms.

Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 500 g tiriamos medžiagos.

GTC/GBM 2
Priešgaisrinių metalo dangų termoizoliacinių savybių nustatymas.

Tiriamasis bandinys. Bandymams turi būti paruošti trys vienodi bandiniai. Plieno plokštelių matmenys (200±1) x (250±1) x (1±0,1) mm. Taip pat reikia apie 1 l dažų ir 0,5 l grunto.

GTC/GBM 9
Gaisrinė sauga. Putokšlio bandymo metodas.

Tiriamasis bandinys. Bandymams reikia 0,5 l koncentruoto tirpalo arba 2 l darbinio tirpalo.

GTC/GBM 19

Skraidančių žibintų degumo charakteristikų nustatymas ir pavojingumo įvertinimas.

Tiriamasis bandinys. Vieno tipo skraidančių žibintų bandymams reikia 5 vnt. žibintų

LST EN 1846-3

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 3 dalis. Stacionariai sumontuota įranga. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

Tiriamasis bandinys. Vienas gaisrinis automobilis su įranga

LST EN ISO 12952-1 Tekstilė. Lovos reikmenų užsidegamumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė  

Tiriamasis bandinys. Bandiniai turi atitikti (turėti) galutinio gaminio komponentus, stilių ir dizainą (pvz. apkantavimas, apdaila, siuvinėjimas, etiketės, užsegimai ir pan.). Bandymams reikia 1 gaminio.

LST EN ISO 12952-2 Tekstilė. Lovos reikmenų užsidegamumo įvertinimas. 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas

Tiriamasis bandinys. Bandiniai turi atitikti (turėti) galutinio gaminio komponentus, stilių ir dizainą (pvz. apkantavimas, apdaila, siuvinėjimas, etiketės, užsegimai ir pan.). Bandymams reikia 1 gaminio.

LST EN 597-1
Matracų ir minkštų lovų pagrindų degumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis: smilkstanti cigaretė.

Tiriamasis bandinys. Bandinio sudėtinės dalys ir sandara turi atitikti matracą, čiužinį ar minkštąjį lovos pagrindą. Bandinio matmenys: 450 mm x 450 mm x vardinis matraco, čiužinio ar minkštojo lovos pagrindo storis.

LST EN 597-2
Matracų ir minkštų lovų pagrindų degumo įvertinimas 2 dalis. Uždegimo šaltinis: degtuko liepsnos analogas.

Tiriamasis bandinys. Bandinio sudėtinės dalys ir sandara turi atitikti matracą, čiužinį ar minkštąjį lovos pagrindą. Bandinio matmenys: 450 mm x 450 mm x vardinis matraco, čiužinio ar minkštojo lovos pagrindo storis.

LST EN 71-2
Žaislų sauga. 2 dalis. Degumas

Tiriamasis bandinys. Barzdų, ūsų, perukų ir kt., pagamintų iš plaukų, pūkų arba panašių savybių turinčių medžiagų (pvz. iš krintančių kaspinų, popierinių arba medžiaginių juostelių), lietų viso veido arba veido dalies kaukių bei minkštų kimštinių žaislų (gyvūnų, lėlių ir kt.) pūkiniu arba medžiaginiu paviršiumi didesnių nei 150 mm atveju - bandymams reikia vieno vienos rūšies žaislo.

GTC/GBM 18

Medinių konstrukcijų padengimo antipireniniais tirpalais kokybės įvertinimas.
Medinių konstrukcijų fragmentų atranka:

Medienos fragmentai turi būti atrinkti taip, kad jie padarytų kuo mažesnį poveikį pačiai konstrukcijai. Fragmento paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis nei 20 cm2, storis ne mažesnis nei 1 cm.

Pastate, iš 6 skirtingų medinių konstrukcijų mechaniniu būdu (nupjaunama, atskeliama ir pan.) paimama po 1 medinių konstrukcijų fragmentą. Pastate, kuriame yra mažiau nei 6 medinės konstrukcijos, paimama po kelis fragmentus iš tų pačių konstrukcijų skirtingų vietų, kad iš viso būtų paimti 6 fragmentai. Fragmentai paimami iš tokių medinių konstrukcijų vietų, kuriose nėra sakų ir šakų.

Kiekvienas fragmentas turi būti sunumeruotas, aprašyta konstrukcija iš kurios fragmentas paimtas ir sudaryta atrankos schema, kurioje pažymėtos fragmentų atrankos vietos.

Atnaujinimo data: 2023-12-10