Pagrindiniai kokybės sistemos tikslai:

 • atlikti medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gaisrinius bandymus taikant tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus;

 • užtikrinti nuolatinę bandymų laboratorijos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams bei kitiems akredituotai įstaigai keliamiems kriterijams;

 • užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir kiek įmanoma atitikti užsakovų keliamus reikalavimus.


  Akredituota veikla

  Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius (toliau GTC PTS) (iki 2018-02-01 buvo du atskiri skyriai Gaminių tyrimų skyrius ir Konstrukcijų tyrimų skyrius) akredituotas atlikti 1 priede išvardintus gaisrinius bandymus. Visi metodai akredituoti lanksčiai sričiai. Akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.032, išduotas Nacionalinio aktreditacijos biuro, galiojantis iki 2025-05-03.

  Taip pat GTC PTS akredituotas atlikti 2 priede išvardintų  statybos gaminių degumo, atsparumo ugniai bei stogų ir (arba) stogų dangų atsparumo išoriniam ugnies poveikiui vertinimą pagal Europos Parlamento  ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 apibrėžtą 3 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą.

  Neakredituota veikla

  GTC PTS taip pat atlieka eilę neakredituotų bandymų, kurie yra tiek standartiniai, tiek įteisinti nestandartiniai pagal GTC parengtas GTC/GBM bandymų metodikas.

  Metodų parinkimas

  Parenkant bandymų metodą, pirmenybė teikiama tarptautiniams bei europiniams, po to nacionaliniams standartams. GTC PTS bandymams naudoja tik naujausius galiojančių standartų leidimus. GTC PTS taip pat taiko savo parengtus metodus, jeigu jie tinka numatytam taikymui. Jei užsakovas nenurodo, kokį metodą taikyti, GTC PTS parenka reikiamus bandymų metodus atsižvelgiama į tai, kad būtent parinktu metodu būtų efektyviausiai nustatytas tam tikras gaminio parametras (charakteristika). Užsakovas yra informuojamas apie tai, koks metodas parinktas.

  Bendradarbiavimas su užsakovais

  GTC PTS bendradarbiauja su užsakovais ar jų atstovais, nes tai padeda išsiaiškinti jų pageidavimus. Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų kokybę:

  GTC PTS prašo užsakovų užpildyti apklausos Anketą (forma KSD-107).

  GTC PTS informuoja užsakovą apie bet kokį bandymų veiklos uždelsimą ir nukrypimą.

  GTC PTS sudaro galimybę užsakovui ar jo atstovui patekti į laboratoriją ir stebėti jam atliekamus bandymus.

  GTC PTS siunčia užsakovams Sutikimo formą (KSD-127), kurią užpildžius ir pasirašius, užsakovas duoda leidimą skelbti jų gaminiui nustatytą/įvertintą degumo/stogų atsparumo išoriniam ugnies poveikiui/elektros kabelių degumo/atsparumo ugniai klasę internetiniame GTC puslapyje 

  GTC PTS siekia neatlikti tokių darbų, kurie galėtų sumažinti pasitikėjimą GTC kompetencija, jos nešališkumu, teisingumu ar veiklos vientisumu. Tuo tikslu GTC PTS:

 • informuoja klientus apie tai, kokius akredituotus bandymus jis atlieka;

 • naudoja akredituotos laboratorijos statusą tik atlikdamas akredituotus bandymus ir pateikdamas tokių bandymų rezultatus;

 • jei bandymus atlieka ne pagal akreditavimo srityje nurodytą metodą ar nukrypdamas nuo to metodo – tokių bandymų rezultatus traktuoja kaip neakredituotų bandymų.

Atnaujinimo data: 2024-03-14