Gaisrinių tyrimų centras (toliau – Centras) pagal Centro nuostatus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.123, atlieka šias funkcijas:

- atlieka gaisrinius bandymus. Kasmet Centre atliekama apie 500-700 gaisrinių bandymų ir tyrimų. Čia išbandomi statybiniai gaminiai, įvairios dangos, gaisrinė įranga ir automatika, priešgaisrinės medžiagos, buitinė chemija, elektrotechnika, pirotechnika ir netgi žaislai. Kuriami ir įdiegiami nauji bandymo metodai;

- vertina gaisrinės įrangos atitiktį. Gaisrinės įrangos sertifikavimo svarbiausias uždavinys – įvertinti gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių bei priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitiktį standartams, kuri leidžia apsaugoti šalies rinką nuo nesaugios žmonių sveikatai ir žalingos aplinkai bei blogos kokybės produkcijos. Sertifikavimo tarnyba kasmet sertifikuoja per šimtą įvairios gaisrinės įrangos gaminių;

- atlieka ekspertizes. Centro darbuotojai keliasdešimt kartų per metus vyksta tirti gaisrų, teikia metodinę pagalbą priešgaisrinės apsaugos bei policijos pareigūnams. Tiriant gaisrų priežastis plačiai taikomas metodas gaisro židiniui nustatyti pagal medienos anglies elektrinės varžos parametrus;

- atlieka mokslinius tyrinėjimus ir bandymus. Centro darbuotojai taip pat dalyvauja mokslinėse konferencijose, stažuojasi ir skaito pranešimus užsienio šalyse vykstančiuose seminaruose ir simpoziumuose;

- teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl produktų, procesų ir paslaugų gaisrinio pavojingumo įvertinimo rengiant bei tobulinant teisės aktus;

- organizuoja valstybės tarnautojų mokymą;

- bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis šalies, regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- dalyvauja tarptautinėje veikloje.

Centre nuolat kaupiama ir vystoma tarptautinių (ISO), Europos (EN), Lietuvos (LST) ir kitų šalių standartų bazė, kuri remiasi Europos ir Tarptautinių standartizacijos komitetų rengiamais standartais ir metodiniais dokumentais. Centre yra registras, kuriame registruojami visi gaunami standartai. Ypač aktyviai Centro darbuotojai dalyvauja Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 127 "Fire safety in building" veikloje.

Kaip organizacija atliekanti bandymus, Centras aktyviai dalyvauja statybos produkcijos sertifikavimo sistemos veikloje.

Pagrindiniai Gaisrinių tyrimų centro veiklos tikslai ir funkcijos yra:

1. atlieka teismo ekspertizės įstaigos ir atitikties įvertinimo įstaigos funkcijas;

2. vykdo gaisrinės įrangos ir statybos produktų atitikties įvertinimą;

3. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ekspertizes ir ekspertinius tyrimus;

4. atlieka medžiagų ir gaminių degumo ir atsparumo ugniai bandymus taikydamas tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus;

5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja tiriant gaisrų ir jų kilimo priežastis;

6. rengia teismo ekspertus pagal specialiąsias teismo ekspertų rengimo programas ir teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais;

7. sudaro ir techniškai aptarnauja teismo ekspertų kvalifikacijos komisiją;

8. vykdo mokslo tiriamąją ir metodinę veiklą taikomųjų bei ekspertinių tyrimų srityse;

9. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

10. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja likviduojant ekstremaliąsias situacijas, gesinant gaisrus ir likviduojant jų padarinius;

11. pagal kompetenciją dalyvauja plėtojant gaisrinės saugos nacionalinę standartizaciją;

12. organizuoja ir atlieka taikomuosius bei mokslinius tyrimus specialiųjų žinių panaudojimo srityje, kuria naujas ekspertizių ir ekspertinių tyrimų rūšis, vykdo kitą mokslo tiriamąją veiklą;

13. teikia teorinę, metodinę ir praktinę pagalbą valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bei kitoms teisėsaugos institucijoms ir įstaigoms teismo ekspertizės, techninių priemonių panaudojimo ir specialių žinių taikymo klausimais;

14. rengia, aprobuoja ir, esant būtinybei, publikuoja gaisrinių bandymų ir ekspertinio tyrimo metodikas;

15. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis šalies, regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir kitomis institucijomis, dalyvauja jų veikloje;

16. kaupia, tvarko ir analizuoja informaciją, susijusią su Centro veikla;

17. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka teikia juridiniams ir fiziniams asmenims mokamas paslaugas;

18. nustatyta tvarka priima ir nagrinėja asmenų skundus bei pranešimus ir teikia jiems informaciją;

19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-12-14