Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-561 paskyrė Gaisrinių tyrimų centrą (toliau GTC) (iki 2022-01-01 vadinosi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras) vykdyti statybos produktų atitikties įvertinimą pagal Statybos produktų direktyvą (89/106/EEC). Europos Komisija suteikė GTC paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos identifikacinį numerį - 1796. GTC Produktų skyrius kaip notifikuotoji įstaiga veikia ir statybos produktų eksploatacines savybes vertina tik pagal eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 3 sistemą, išsamiai apibrėžtą Statybos produktų reglamente (Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, priimtas 2011 m. kovo 9 d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-389 pakeitė 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. D1-561 ir nuo 2013 m. liepos 1 d. paskyrė GTC atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytą sritį ir funkcijas. Detalią informaciją apie paskelbtą GTC pripažintos kompetencijos sritį rasite paskelbtųjų (notifikuotųjų) įstaigų tinklalapyje šiuo internetiniu adresu https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=33&ntf_id=310200

Atnaujinimo data: 2023-12-10