Techninė specifikacija GTC/TS 12:2024 "Aliuminio lydinio slėginių tiekimo ir siurbimo movų PN 16 aklės".

Techninė specifikacija GTC/TS 01:2023 "Gaisrinės slėginės žarnos - Siurblių ir transporto priemonių nepralaidžios plokščiosios tiekimo žarnos ir žarnų sąrankos".

Techninė specifikacija GTC/TS 09:2023 "Aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo mova PN 16".

Techninė specifikacija GTC/TS 10:2023 "Aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo B - C movų pereinamoji jungtis PN 16".

Techninė specifikacija GTC/TS 11:2023 "Aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo stacionariai tvirtinama mova PN 16".

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1-12 "Dėl gaisrinių bandymų ir tyrimų, vykimo į bandinių atranką ir (arba) kitos užduoties atlikti, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų 2024 metams patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1-11 "Dėl 2024 m. gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų kainų patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1-10 "Dėl laiko sąnaudų atitikties įvertinimo procedūrai atlikti (Nds) ir gaminio (produkto), kurio atitiktis vertinama, sudėtingumo koeficiento (Ks) verčių patvirtinimo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-9 "Dėl Centro vidutinių bandymų prietaisų ir papildomos įrangos veikimo trukmės, tenkančios vieno produkto tipo išbandymui, bandymų metodų ir dokumentų parengimo sudėtingumo koeficientų bei laiko sąnaudų reikiamoms procedūroms atlikti verčių nustatymo"

Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2024 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-8 "Dėl Centro valandinio įkainio, išlaidų ir turto augimo koeficientų, išlaidų centrui administruoti ir tarnybinio ir specialiųjų automobilių vidutinių vieno kilometro kainų 2024 metams patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 1-7 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1-42 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2013 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1-24 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro Finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

Techninė specifikacija GTC/TS 08:2019

Techninė specifikacija GTC/TS 07:2019

Techninė specifikacija GTC/TS 01:2018 Gaisrinės slėginės žarnos - Siurblių ir transporto priemonių nepralaidžios plokščiosios tiekimo žarnos ir žarnų sąrankos

Techninė specifikacija GTC/TS 02:2018 D aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo mova PN 16

Techninė specifikacija GTC/TS 03:2018 C aliuminio lydinio slėginio tiekimo mova PN 16

Techninė specifikacija GTC/TS 04:2018 B aliuminio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16

Techninė specifikacija GTC/TS 05:2018 A aliuminio lydinio slėginė tiekimo ir siurbimo mova PN 16

Techninė specifikacija GTC/TS 06:2018 C aliuminio lydinio slėginė tiekimo mova PN 16 gaisrinei slėginei žarnai C 42

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1-58 "Dėl gaisrinės įrangos atitikties vertinimo" 


Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1482 ,,Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus paskyrimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-795 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Departamento direktoriaus 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 113 „Dėl pavedimo vykdyti gaisrinės įrangos atitikties įvertinimą ir įgaliojimo pasirašyti gaisrinės įrangos atitikties sertifikatus suteikimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 1V-580 ,,Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 1V-580 "Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1V-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo"
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. D1-80 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

Statybos produkto ir gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo aprašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir  tikrinant  statybos  produktų  eksploatacinių  savybių  pastovumą“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2016 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1- 40 "Dėl Koordinacinės tarybos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Teismo ekspertizės įstatymas

Ekspertizių atlikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatai

Įsakymas dėl teismo ekspertų rengimo ir kvalifikacijos suteikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatų patvirtinimo (2012-04-23)

Įsakymas dėl teismo ekspertų rengimo ir kvalifikacijos suteikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatų pakeitimo (2016-12-29)

Įsakymas dėl teismo ekspertų rengimo ir kvalifikacijos suteikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatų pakeitimo (2017-02-27)

Įsakymas dėl teismo ekspertų rengimo, kvalifikacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatų pakeitimo (2017-11-13)

Teismo ekspertų rengimo, kvalifikacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2017-11-13)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

Kovos su korupcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos programa ir priemonių planas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1-140 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų ekspertizių (tyrimų) kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1-141 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių  bandymų ir tyrimų,  techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-141 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. Įsakymo Nr. 1-141 „dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1-142 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 98 "Dėl gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2013 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1-8 "Dėl ekspertizių (tyrimų) atlikimo, gaisrinių  bandymų ir tyrimų,  techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo, gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų valandinio įkainio, išlaidų ir turto augimo koeficientų 2013 metams patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2013 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1-10 "Dėl Gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimų kainų 2013 metams patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1-24 "Dėl ekspertizių (tyrimų) atlikimo, gaisrinių  bandymų ir tyrimų,  techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo, gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų valandinio įkainio, išlaidų ir turto augimo koeficientų 2014 metams patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1-63 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1-24 "Dėl ekspertizių (tyrimų) atlikimo, gaisrinių  bandymų ir tyrimų,  techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo, gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų valandinio įkainio, išlaidų ir turto augimo koeficientų 2014 metams patvirtinimo" pakeitimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1-25 "Dėl laiko sanaudų atitikties vertinimo procedūrai atlikti ir gaminio (produkto), kurio atitiktis vertinama, sudėtingumo koeficiento verčių patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2014 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 1-28 "Dėl Gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimų kainų 2014 metams patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2014 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 1-27 "Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-53 "Dėl vidutinių bandymų prietaisų ir papildomos įrangos veikimo trukmės, tenkančios vieno produkto tipo išbandymui, bandymo metodų ir dokumentų parengimo sudėtingumo koeficientų bei laiko sanaudų reikiamoms procedūroms atlikti verčių nustatymo" pakeitimo ir papildymo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2015 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-10 "Dėl ekspertizių (tyrimų) atlikimo, gaisrinių  bandymų ir tyrimų,  techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo, gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų valandinio įkainio, išlaidų ir turto augimo koeficientų 2015 metams patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2015 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 1-12 "Dėl laiko sanaudų atitikties vertinimo procedūrai atlikti ir gaminio (produkto), kurio atitiktis vertinama, sudėtingumo koeficiento verčių patvirtinimo"

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1-11 "Dėl Gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimų kainų 2015 metams patvirtinimo"

Statybos produktų reglamentas (SPR) (Construction Products Regulation (CPR))– tai Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, priimtas 2011 m. kovo 9 d., kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.
Vėlesni SPR pakeitimai: 
REGLAMENTAS (ES) Nr. 568/2014 2014 m. vasario 18 d. kuriuo dėl statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedas
REGLAMENTAS (ES) Nr. 574/2014 2014 m. vasario 21 d. kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro viršininko 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-16 "Dėl ekspertizių (tyrimų) atlikimo, gaisrinių  bandymų ir tyrimų,  techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo, gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų valandinio įkainio, išlaidų ir turto augimo koeficientų 2016 metams patvirtinimo"

Efektyvaus teismo ekspertizių atlikimo organizavimo veiksmų planas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1-76 "Dėl koordinacinės tarybos ir apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo"


Su Gaisrinės įrangos ir statybos produktų gamintojo gamybos kontrolės sistemos vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro (toliau - GTC) direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1-67 ir 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-52, GTC Atitikties įvertinimo skyriaus kokybės vadovu, GTC Atitikties įvertinimo skyriaus kokybės vadovo ,,Atitikties įvertinimo procedūromis“ galite susipažinti iš anksto suderinę laiką ir atvykę į Gaisrinių tyrimų centro Atitikties įvertinimo skyrių.

Statybos produkto ir gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo aprašas

Dėl ekspertizių (tyrimų) laiko sąnaudų koeficiento "L" patvirtinimo

 

Atnaujinimo data: 2024-02-05