2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas, kuris nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai asmuo Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją apie pažeidimą, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, profesinės paslapties, banko paslapties, įstaigos konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus atvejį, kuomet informacija apie pažeidimą pateikiama viešai, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams.

Pažymime, kad asmenims, teikiantiems pranešimus pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą ir pateiktos informacijos turiniui taikomas komfidencialumas.

 

Atnaujinimo data: 2023-10-19

Atnaujinimo data: 2023-12-11