Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius yra akredituotas atlikti šiuos bandymus:

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (jei taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba naudojama įranga (jei taikoma)

Gaminiai

Viršutinė degimo šiluma

LST EN ISO 1716:2018

Kalorimetrinės bombos metodas

Vienalyčiai gaminiai ir nevienalyčių gaminių pagrindinės sudedamosios dalys

Masės nuostolis

Išsilaikomasis liepsnojimas

Temperatūros pokytis

LST EN ISO 1182:2020

Nedegumo metodas

Gaminiai

Užsidegamumas nuo tiesioginio liepsnos poveikio

LST EN ISO 11925-2:2020

Mažos liepsnos metodas

Statybos gaminiai, išskyrus grindų dangas

Degimo charakteristikos, veikiant vieno degančio objekto šiluma

LST EN 13823:2020+A1:2022

Kampe degančio objekto metodas

Grindų dangos

Kritinis šilumos srautas

Suminis dūmų kiekis

LST EN ISO 9239-1:2010

Spinduliuojančiojo šilumos šaltinio metodas

Minkšti baldai

Užsidegimas nuo smilkstančios cigaretės

LST EN 1021-1:2014

Smilkstančios cigaretės metodas

Elektros laidai ir kabeliai

Atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai charakteristikos

LST EN 60332-1-2:2005,

LST EN 60332-1-2:2005/A1:2016,

LST EN 60332-1-2:2005/A11:2016, LST EN 60332-1-2:2005/A12:2021

1 kW galios liepsnos metodas

Stogai ir stogų dangos

Atsparumo išoriniam ugnies poveikiui charakteristikos

LST CEN/TS 1187:2012

1 bandymų metodas

Degančių medžio drožlių metodas

Nelaikančios sienos

Atsparumo ugniai charakteristikos

LST EN 1364-1:2015

Gaisro poveikio metodas

Durų ir anginių sąrankos, atidaromieji langai

Atsparumo ugniai charakteristikos

LST EN 1634-1:2014+A1:2018

Gaisro poveikio metodas

Polimerai

Masės pokytis

LST EN ISO 11358-1:2022

Termogravimetrinės analizės metodas

Nemagnetinės dangos

Storis ant magnetinio paviršiaus

LST EN ISO 2178:2016

Magnetinis metodas

Durų ir anginių sąrankos

Dūmų pralaidumas prie atitinkamos temperatūros

LST EN 1634-3:2004

LST EN 1634-3:2004/AC:2006

LST EN 1634-3:2004/P:2007

Sandarumo metodas

Rankinio valdymo durų sąrankos

Mechaninis atsparumas tam tikram kartotinio atidarymo ir uždarymo ciklų skaičiui

LST EN 1191:2013

H priedas

Mechaninio varstymo metodas

2022-10-03 patvirtinta aktuali akreditavimo sritis

LST EN ISO 1716
Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Degimo šilumos (šilumingumo) nustatymas
Tiriamasis bandinys.
 Bandymams reikia pristatyti apie 1 m2/ 0,5l/ 0,5 kg (kas tinka) vienalyčio gaminio ar kiekvienos nevienalyčio gaminio sudedamosios dalies

LST EN ISO 1182
Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Nedegamumo bandymas
Tiriamasis bandinys.
 Bandiniai turi būti cilindro formos ir kiekvieno jų tūris turi būti (76 ± 8) cm³, skersmuo (45-2) mm ir aukštis (50 ± 3) mm. Bandymams turi būti paruošti 5 vienodi bandiniai arba pristatytas atitinkamas gaminio kiekis, iš kurio būtų galima paruošti minėtų matmenų bandinius.

LST EN 13823
Statybinių gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Statybiniai gaminiai, išskyrus grindų dangas, kuriuos veikia vieno degančio objekto šiluma
Tiriamasis bandinys.
 Kampinį bandinį sudaro du sparnai, pavadinti trumpuoju ir ilguoju sparnu. Bandinio storis – iki 200 mm. Skydiniai gaminiai turi būti tokių matmenų: a) trumpasis sparnas (495 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm; b) ilgasis sparnas (1000 + bandinio storis) mm x (1500 ± 5) mm. Bandymams turi būti paruošti 3-5 vienodi bandiniai.
Išsamesnę informaciją apie bandinius galite rasti šiose nuorodose:

LST EN 13823 montavimas bendras

LST EN 13823 montavimas tinkuotoms sistemoms

LST EN ISO 11925-2
Reakcijos į ugnį bandymai. Gaminių užsidegamumas tiesiogiai veikiant liepsna. 2 dalis. Bandymas pavieniu liepsnos šaltiniu
Tiriamasis bandinys.
 Tiriamojo bandinio matmenys turi būti tokie:  ilgis (250-1) mm, plotis (90-1) mm, faktinis storis iki 60 mm. Bandiniai, kurių storis didesnis nei 60 mm, turi būti suploninti iki 60 mm, nupjaunant liepsna neveikiamą paviršių. Gaminių, kurie yra įprastai gaminami dydžių, mažesnių negu tiriamasis bandinys, atitinkamo dydžio tiriamasis pavyzdys turi būti specialiai pagamintas tyrimui. Vienam gaminiui išbandyti reikia 6-12 vnt. bandinių. Jei gaminys turi skirtingas kryptis, pusė bandinių turi būti išpjauti skersai, pusė – išilgai. Jeigu abu bandinio paviršiai yra skirtingi ir jiems abiems reikia nustatyti degumo klasę, prireiks dvigubo bandinių skaičiaus. Taip pat papildomo bandinių skaičiaus reikia daugiasluoksnių gaminių, kurių storis ≥ 10 mm bandymų atveju.

LST EN ISO 9239-1
Grindų dangų reakcijos į ugnį bandymai. 1 dalis. Elgsenos ugnyje nustatymas, naudojant spinduliuojantįjį šilumos šaltinį
Tiriamasis bandinys.
 Bandinio ilgis (1050 ± 5) mm, plotis (230 ± 5) mm, storis iki 58 mm. Bandymams reikia pristatyti šešis bandinius – tris vienos krypties (pvz. gamybos, audimo ir pan. kryptimi) ir tris – pirmajai krypčiai statmenos krypties. Be to esant ribiniams rezultatams reikia numatyti dar 2 degumo požiūriu pavojingesnės krypties bandinius.

Išsamesnę bandinių paruošimo instrukciją rasite šioje nuorodoje.

LST EN 60332-1-2
Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-2 dalis. Atskiro izoliuoto laido ar kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas
Tiriamasis bandinys. Kabelio bandinys turi būti (600 ± 25) mm ilgio. Bandymams turi pristatyta 2,5 m kabelio.

LST EN 1021-1
Baldai. Minkštųjų baldų užsidegamumo įvertinimas. 1 dalis. Uždegimo šaltinis – smilkstanti cigaretė
Tiriamasis bandinys.
 Bandymui naudojamo apmušalo dydis turi būti 800+10mm x 650+10 mm. Apmušalo ilgis turi būti lygiagretus audimo krypčiai. Taip pat reikalingi du šių matmenų pakloto gabaliukai: a) (450 ± 5) mm x (300 ± 5) mm x (75 ± 2) mm; b) (450 ± 5) mm x (150 ± 5) mm x (75 ± 2) mm. Vieno tipo bandymams reikia 1 rinkinio, tačiau gali prireikti ir antro vienodo rinkinio.

LST CEN/TS 1187
Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai. 1 bandymų metodas
Tiriamasis bandinys.
 Vieno tipo stogo konstrukcijos bandymams reikia paruošti 4 bandinius su skirtingomis jungtimis (mazgais). Išsamesnę informaciją apie šiam bandymui reikalingus bandinius rasite šioje nuorodoje. Su paraiška taip pat reikia pateikti priedą su išsamiu stogo konstrukcijos aprašymu.

Atnaujinimo data: 2023-12-10